Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İHTİYATİ HACİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İlamlı)

İHTİYATİ HACİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İlamlı)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 9824

....................................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE


İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

(ALACAKLI) : .....
T.C Kimlik No: ........

VEKİLİ : Av....

KARŞI TARAF(BORÇLU) : ....

VEKİLİ :........

TEBLİĞİN KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla , ihtiyati haciz talebinde bulunulan borçlu hakkında 2004
SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU ' NUN 259.MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE '' ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ '' maddesine göre ....... - TL alacağının tahsilini teminen borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesi talebidir.(Faiz vs.taleplerimiz esas takibe geçilirken talep edilecek olup , bu
haklarımızı saklı tutuyoruz.)

OLAYLAR :
1–Müvekkilim ....... hakkında ..... İcra Müdürlüğünün ..... Esas Sayılı Dosyası ile ancak takibe konu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı ve alacaklı tarafa borcu olmadığını belirterek, aleyhine yürütülen takibin iptaline, kötü niyetli takipten dolayı % 20 sinden az olmamak kaydıyla para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesini Bafra İcra Hukuk Mahkemesinin .... Esas Sayılı dosyası ile talep etmiş, yapılan yargılama neticesinde .... İcra Hukuk Mahkemesinin ...... Tarih .... Esas, .... Karar ile Müvekkilim Ramazan ERKEN in davasının KABULÜNE, Bafra İcra Müdürlüğünün ... Esas Sayılı takip dosyası üzerinden yürütülen icra takibinin iPTALİNE, DAVALI TARAFIN AĞIR KUSURU BULUNDUĞUNDAN, TAKİP KONUSU ALACAĞIN YÜZDE 20 Sİ OLAN ..... TAZMİNAT VE TAKİP KONUSU ALACAĞIN %10 U OLAN ... PARA CEZASININ TAHSİLİNE karar verilmiştir. (.... İcra Hukuk Mahkemesinin Gerekçeli Kararı Ektedir. )

- Davalı Tarafın anılan kararı temyiz etmesi sonucu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 18.04.2012 gün, 2011/27604 Esas, 2012/13033 Karar numaralı kararı ile Yerel Mahkeme Kararı ONANMIŞ ve KESİNLEŞMİŞTİR. ( Yargıtay İlamı Ektedir. )

2–2004 sayılı İcra İflas Kanunun 259. Maddesinin 2. Fıkrasına göre ; '' ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ '' maddesi gereği TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ İSTEME LÜZUMU DOĞMUŞTUR. ( Bu Hususta Yargıtay İlamı Ektedir . )

3–Borçlu menkul ve gayrimenkullerini alacaklıdan kaçırmak amacıyla üçüncü kişilere devretme ve bu şekilde alacaklıdan mal kaçırma hazırlıklarına başlamıştır. Borçlu üzerlerine kayıtlı olan mallarını devretmeleri halinde alacağımızı tahsil etme imkanımız kalmayacaktır.

4 –Alacağımızın tehlikede olduğu bellidir. Bu durumda İcra İflas Kanununun 259. maddesinin 2. Fıkrasının öngördüğü koşullar olayda bulunduğundan TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARI İSTEME ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR.
İhtiyati Haciz Kararı kesinleşmiş bir mahkeme ilamına dayandığı için İcra İflas Kanununun 259. Maddesinin 2. Fıkrasına göre GEREKLİ OLAN TEMİNATIN MÜVEKKİLİMDEN ALINMADAN borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ediyoruz.


HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu ve İlgili yasa hükümleri

SUBUT SEBEPLERİ : Yerel Mahkeme Kararı, Yargıtay İlamı vb....

SON İSTEK : Yukarıda izah olunan nedenler karşısında işin mahiyet ve müstaceliyetine binaen KARŞI TARAFA TEBLİGAT VE DURUŞMA YAPILMAKSIZIN, ayrıca alacak bir ilama dayandığından dolayı 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 259. MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE '' ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ'' fıkrası gereği MAHKEMENİZCE TEMİNAT İSTENMEKSİZİN alacağımız ........- TL Karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla, araçlarına banka mevduat hesaplarına ve üçüncü kişilerdeki alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına, mahkeme masrafları, avukatlık ücretinin ve diğer tüm masrafların borçlular üzerine bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.25.09.2012


Alacaklı Vekili
Av...............Eki: 1-) Vekaletname
2-) ...İcra Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş Kararı
3-)Yargıtay İlamı
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri