Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri YARGITAY TEMYİZ KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(İcra)

YARGITAY TEMYİZ KARARINA KARŞI KARAR DÜZELTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(İcra)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 11922
Karar düzeltme, yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
kararlarına karşı tanınmış olan normal bir kanun yoludur. Bir hüküm hakkında
yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar
düzeltme yolu açık ise o hüküm ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmaması
veya başvurunun reddi ile kesinleşebilir. Karar düzeltme yolunda, karar
düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara
bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi
sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun
yoludur.
Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme ancak yargıtayın temyiz
incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun
yoludur. Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna
başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar
düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme temyiz yolunun devamı
niteliğindedir.Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi


Dosya Esas No: .../…

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
............................ İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

TASHİHİ KARAR İSTEYEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
Adres

KONUSU : Karar düzeltme istemi hakkındadır.

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :
1- ............. 1. İcra Müdürlüğünün 2011/…..... esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibinde, borcumu ödediğime dair sunmuş olduğum belgeler yeterli bulunmayarak itirazım ........... İcra hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2012/…, K. 2012/… sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Mahkemeye sunduğum belgeleri yeteri kadar ciddiye almayarak aleyhim verilen kararın bozulması dileği ile verilen kararı temyiz etmiştim.
2- Söz konusu belgelerin temyiz incelemesi sırasında dikkate alınmadığını verilen onama kararından anlamaktayım. .......... İcra Hukuk Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir. Verilen onama kararı yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olup hukuka uygun değildir. Onama kararının düzeltilmesi istemi karar düzeltme yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 363-366 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, .......... İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve 2012/… Esas, 2012/… Karar sayılı kararının onanmasına yönelik olarak verilen Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin …/…/… Gün ve 2012/… Esas, 2012/… Karar sayılı ilamının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri