Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri YARGITAY KARAR DÜZELTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Hukuk)

YARGITAY KARAR DÜZELTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ(Hukuk)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 11255
Karar düzeltme, yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
kararlarına karşı tanınmış olan normal bir kanun yoludur. Bir hüküm hakkında
yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar
düzeltme yolu açık ise o hüküm ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmaması
veya başvurunun reddi ile kesinleşebilir. Karar düzeltme yolunda, karar
düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara
bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi
sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun
yoludur.
Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme ancak yargıtayın temyiz
incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun
yoludur. Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna
başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar
düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme temyiz yolunun devamı
niteliğindedir.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
ANKARA 25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

KARAR DÜZELTME
TALEBİNDE BULUNAN :
VEKİLİ :

DAVALI :
VEKİLİ :

K O N U : Yargıtay..........Dairesinin 2011/........ Esas ve 2011/..... sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir.

KARAR DÜZELTME
NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama kararında davacı olarak tanıklar için yolluk ve davetiye giderlerinin yatırılmaması ve bu konunun kamu düzeniyle ilgili bulunduğu, bu yükümlülük yerine getirilmediği için mahkeme kararının onandığı belirtilmektedir.
2- Ancak tarafımızdan kaleme alınan Temyiz dilekçesinde bu konuda bir ihtilafın olmadığı fakat tarafların mevcut dinlenen tanıklarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere evlilik birlikteliğinin bir daha kurulamayacak şekilde sarsıldığı, tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı, müşterek evi davalının terk ederek dönmediği davalı tarafın kusurlu olduğu sabittir. Bu hususlar temyiz dilekçemizde anılmasına rağmen bu husus gözden kaçırılarak tanık yolluğunun yatırılmaması sebebi ile kanımızca yanlış bir onama kararı tesis edilmiştir.
3- Yerel mahkeme takdirini kullanırken delilleri gereği gibi değerlendirmemiş ve bu sebeple yanlış karar tesis etmiştir. Dellillerin değerlendirilmesinde usule ve yasaya aykırılık söz konusudur. Yerel mahkeme evlilik birlikteliğinin temelden sarsıldığı ve tarafların bir araya gelmesinin mümkün olmadığı konusunda delilleri yeterli incelemeden karar tesis etmiştir. kaldı ki, davalı taraf vekil eden aleyhinde isnat ettikleri suçlamaları müsbet ve geçerli bir delille ispatlayamamış iddiaları askıda kalmıştır.
Yerel mahkemenin delilleri, inceleyip değerlendirdikten sonra takdirini kullanması yasa gereğidir.
4- Yerel Mahkeme delilleri eksik incelemesi sebebi ile uygun olarak değerlendirememiş ve kanımızca yanlış karar tesis etmiştir. Saydığımız sebeplerle sayın başkanlığınıza Kararın düzeltilmesi konusunda müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Dairesinin anılan kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2012Karar Düzeltilmesini Talep Eden
Davacı Vekili
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri