MANEVİ TAZMİNAT, "BOSTANA KORKULUK OLSA KARGALAR İLE İLGİLENMEZ" HAKARET OLMADIĞ • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları MANEVİ TAZMİNAT, "BOSTANA KORKULUK OLSA KARGALAR İLE İLGİLENMEZ" HAKARET OLMADIĞ

MANEVİ TAZMİNAT, "BOSTANA KORKULUK OLSA KARGALAR İLE İLGİLENMEZ" HAKARET OLMADIĞ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 17479


T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/11312
KARAR NO. 2017/934
KARAR TARİHİ. 21.2.2017

>MANEVİ TAZMİNAT,KAYMAKAMA HİTABEN "BOSTANA KORKULUK OLSA KARGALAR İLE İLGİLENMEZ" SÖZÜNÜN ELEŞTİRİ SINIRI İÇERİSİNDE OLDUĞUNDAN TAZMİNAT GEREKTİRMEDİĞİ.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 27/12/2013 gününde verilen dilekçeyle kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 04/06/2014 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR

Dava, kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, kaymakam olarak görev yaptığını, aynı görevi sürdürdüğü dönemde; davalının "http:...com" adlı şahsi internet sitesinde, “bostana korkuluk olsa kargalar bile ilgilenmez” şeklinde sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu beyan ederek, uğramış olduğu manevi zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalı adına dava dilekçesi duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye ile usulune uygun olarak tebliğ edilmiş, ancak; davalı, duruşmalara katılmamış, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; davalının kendisine ait internet sitesinde, o dönemde kaymakam olan davacıya hitaben, “bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” ifadesini kullandığı ve bunun davalının ceza dosyasındaki ikrarı ile sabit olduğu, bu sözlerin eleştiri sınırlarını aşarak kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Tüm dosya kapsamından; mahkemece kişilik haklarına saldırı niteliğinde kabul edilen, “bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” sözünün; kendisinden birçok kez randevu talep etmesine karşın bu duruma duyarsız kaldığı düşüncesiyle ve eleştiri mahiyetinde davacıya yöneltildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, davaya konu edilen beyanla ilgili olarak kamu görevlisine hakaret iddiasına dayandırılarak yapılan ceza yargılamasında da; Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/73 esas ve 2013/122 karar sayılı dosyasında, davalının beraatine karar verilmiştir. Her ne kadar 6098 Sayılı TBK 74. maddesi (818 Sayılı B.K. 53. mad.) gereğince hukuk hakimi ceza mahkemesince verilen beraat kararı ile bağlı değil ise de, ceza mahkemesince de davalının bu sözünün eleştiri sınırları kapsamında kabul edildiği görülmektedir. Açıklanan sebeplerle kişilik haklarına bir saldırı bulunmadığından istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş; hükmün, bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 21.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları