Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ÖZEL OKUL ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İCRA TAKİBİ, İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29278
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ÖZEL OKUL ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İCRA TAKİBİ, İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
2017/915 E.
2020/2480 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının çocuklarının okullarında 2012-2013 dönemi eğitim ve öğretim faaliyetinden dolayı ödenmeyen bedelin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz ettiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, ödenmeyen özel okul ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, davanın kabulüne, davalının Karabük 1. İcra Müdürlüğünün 2015/216 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile, takibin devamına, asıl alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2015/216 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde, 6.400,00 TL asıl alacak, 896,35 TL işlemiş faizin talep edildiği, takip tarihinden önce davacının davalıyı temerrüde düşürdüğüne dair herhangi bir bilgi ve belge olmadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, davacının işlemiş faizi adı altında bir kalem talep edemeyeceği göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

3-İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Borçlunun itirazının kötü niyetli olması ise yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan başka, alacağın likit ve belli olması da gerekir. Alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya borçlu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik ve tayini mümkün ise; başka bir ifadeyle borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Somut olayda, davacının talep ettiği ücret belirsiz olduğundan icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ:
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla