Trafik güvenliği tehlikeye atma manevi tazminat • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Trafik güvenliği tehlikeye atma manevi tazminat

Trafik güvenliği tehlikeye atma manevi tazminat

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

herzamanhukuk_670 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 74


İyi çalışmalar.Trafik güvenliğini tehlikeye atma olayına maruz kalma karşısında manevi tazminat istenebileceğine dair ve miktarına ilişkin emsal karar paylaşırsanız sevinirim.Saygılarımla.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27237herzamanhukuk_670 yazdı:
İyi çalışmalar.Trafik güvenliğini tehlikeye atma olayına maruz kalma karşısında manevi tazminat istenebileceğine dair ve miktarına ilişkin emsal karar paylaşırsanız sevinirim.Saygılarımla.YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
2016/11659 E.
2017/6490 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; 26/09/2014 tarihinde müvekkili ...'in maliki olduğu... plakalı aracı ile ... Caddesinde seyir halinde iken, davalılardan ... sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile kendisini süratli bir şekilde solladığını, bunun akabinde müvekkilinin önünde seyir eden ... plakalı aracı da sollamak istediğini fakat karşı şeritten gelen...plakalı otobüs ile çarpıştığını, çarpışmanın etkisi ile de müvekkilinin kullandığı... plakalı araca çarptığını, dava konusu trafik kazasının davalı sürücü ...'in alkollü bir şekilde araç kullanmasından ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmesinden kaynaklandığını, müvekkil ...'in ise kazanın meydana gelişinde hiçbir kusurunun bulunmadığını, 26/09/2014 tarihli trafik kazası tespit tutanağında geçen müvekkili ...'in önünde seyir halinde bulunan araçla arasında güvenli bir mesafe bırakmadığı iddiasının doğru olmadığını, dava konusu kaza neticesinde müvekkilinin maliki olduğu... plakalı aracın hayli hasar gördüğünü, onarımı için gerekli parçaların ve bu parçaların bedellerini tespit etmek amacıyla ... Yetkili Satıcısına başvurduklarında aracın işçilik masrafı hariç olmak üzere 22.109,68 TL'ye onarılabileceği cevabını aldıklarını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 1.000,00 TL'nin kaza tarihi olan 26/09/2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, müvekkilinin kaza sonrasında tedavi, kontrol ve pansuman amaçlı hastaneye gitmek ve söz konusu vakıanın adli bir vakıa olması sebebiyle adli mercilere gidip gelmek zorunda kaldığını, bu gitgellerin müvekkilini manen yorduğunu, psikolojik olarak yıprattığını, 27/09/2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurduğu halde giremediğini, müvekkilinin bu nedenlerle çektiği acıların bir nebze olsun telafisi için 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davacının davalı... aleyhine açtığı davanın açılmamış sayılmasına, davacının davalı ... aleyhine açtığı manevi tazminat davasının reddine, davacının davalı ... aleyhine açtığı maddi tazminat davasının ıslah dilekçe ile birlikte kabulü ile, toplam 15.000,00-TL maddi tazminatın 1.000,00-TL'sinin kaza tarihi olan 26/09/2014 tarihinden; 14.000,00-TL'sinin ise ıslah tarihi olan 01/03/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'ten tahsili ile davacıya verilmesine, hüküm süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davacının değer kaybı talebi ve manevi tazminat talebi konusunda olumlu veya olumsuz her hangi bir karar verilmemiş ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 768,49 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'den alınmasına 07/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

herzamanhukuk_670 Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 74


Maddi zarar olmadan ,kazaya sebebiyet verecek şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürme (kamerada kayıtlı olacak şekilde) manevi tazminata hükmedilebileceğine dair emsal karar da var mı arkadaşlar.Saygılar.

  • POPULER KONULAR

Dön Borçlar Hukuku