Yolcusu olduğum otobüste valizimin kaybolması, güveni kötüye kullanma • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ticaret Hukuku Yolcusu olduğum otobüste valizimin kaybolması, güveni kötüye kullanma

Yolcusu olduğum otobüste valizimin kaybolması, güveni kötüye kullanma

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...

Hakanyanar Site Üyesi

Mesajlar: 1


Ben otobüs Seyahatimde valizimi kaybettim muavin valizimi Başka bir şahsa vermiş ben bu durum da ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirimteoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 17479


Hakanyanar yazdı:
Ben otobüs Seyahatimde valizimi kaybettim muavin valizimi Başka bir şahsa vermiş ben bu durum da ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirimBu konuda C. savcılığa güveni kötüye kullanma suçundan dolayı şikayetinizi yapa bilirsiniz, ayrıca tüketici hakem heyetine baş vurularak veya mahkemesine bu konuda dava açıla bilinir.

T.C.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2003/2649
KARAR NO: 2003/9079
KARAR TARİHİ: 09.10.2003


ÖZET: Mahkemece, anılan yasa maddeleri göz önüne alınarak davacının sosyal statüsüne, yaptığı yolculuğun niteliğine ve halin gereklerine göre taşıyabileceği eşyanın ve değerinin bilirkişi marifetiyle tespit ettirilerek davacının zararının tazminine karar verilmesi gerekir.


(6762 S. K. m. 781, 785, 786, 804)


Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 32. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 14.11.2002 tarih ve 2001/888-2002/645 sayılı kararın Yargıtay' ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mutlupınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait otobüsle yaptığı yolculuk sonunda, teslim ettiği valizlerden birinin kaybolduğunu, davalıların meydana gelen zarardan sorumlu olduklarını, teslim sırasında bagaj fişi verilmediğini ileri sürerek kaybolan valizde bulunan eşya değeri karşılığı 615.950.000 TL. maddi, 500.000.000 TL. manevi tazminat olmak üzere toplam 1.115.950.000 TL.nin faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalılar Kamil ve Mustafa davanın reddini savunmuşlardır. Diğer davalılar, davaya yanıt vermemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalılar Mustafa ve Kamil'in eşya taşımadan sorumlu olmadıkları gerekçesiyle bu davalılar hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine, bilette yolcu beraberindeki eşyanın hasar ve ziyai halinde taşıyıcının sorumluluğunun bilet ücreti kadar olduğu gerekçesiyle diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulü ile bilet bedeli olan 18.000.000 TL.nin faiziyle davalılardan tahsiline, manevi tazminatın şartları oluşmadığından buna yönelik istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

I-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2-Dava, davacıya ait bagaj eşyasının kaybolmasından doğan zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı Zehra'nın yaptığı otobüs yolculuğu sonunda otobüse teslim ettiği valizlerinden birinin kaybolduğu hususu mahkemece de kabul edilmiştir. Bu durumda taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin TIK.nun 804/I maddesinin yaptığı atıf gereğince aynı yasanın 781, 785 ve 786. maddeleri uyarınca uygulama yapılması gerekirken, yolcu taşıma biletinde yazılı taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayan şarta geçerlilik tanınarak buna göre karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle mahkemece, anılan yasa maddeleri göz önüne alınarak davacının sosyal statüsüne, yaptığı yolculuğun niteliğine ve halin gereklerine göre taşıyabileceği eşyanın ve değerinin bilirkişi marifetiyle tespit ettirilerek davacının zararının tazminine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM  • POPULER KONULAR

Dön Ticaret Hukuku