Sitenin elektriğini sağlayan trafo ile ilgili sorun ve kal'i. • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Sitenin elektriğini sağlayan trafo ile ilgili sorun ve kal'i.

Sitenin elektriğini sağlayan trafo ile ilgili sorun ve kal'i.

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

imsel Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 104


150 bağımsız bölümden oluşan bir site var.site yaklaşık 30 yıllık.müteahhit sitenin bitişiğine trafoyu yerleştirmiş.daha sonraları site alanı kendi içinde bloklar halinde ifraz edilerek ayrı apartmanlara dönüştürülmüş.bu arada trafonun olduğu arsada 380 m2 olarak ayrılmış.2013 yılında burayaı 3.şahıs satın alıyor.yani trafonun olduğu alanın site ile ilgili bir durumu kalmamış.sitenin park ve ağçlık alanında tedaşın sözlü görüşüne göre trafoyu taşıyacak alan var.ama sitenin bir bloğunda oturan malik tarfonun taşınması konusunda izin vermiyor ve imza atmıyor.380 m2 lik arsanın maliki trafonun kaldırılmasını istiyor.çünkü arsası ancak trafonun kaldırılması durumunda kullanılabiliyor.tarafo tedaşın ve belediyenin kayıtlarında gözükmüyor.
1-trafonun kali davasında görevli mahkeme sulh mahkemesi midir?
2-trafonun kali davasında davalı olarak kimi ya da kimleri davalı gösterebilirim?
3-trafonun taşınmasıyla ilgili olarak rıza vermeyen kat malikine karşı sulh mahkemesinin müdahalesini isteyebilir miyiz?isteyebilirsek bu davayı herhangi bir kat maliki açabilir mi yoksa yönetim mi açmalıdır?
saygılar.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27222imsel yazdı:
150 bağımsız bölümden oluşan bir site var.site yaklaşık 30 yıllık.müteahhit sitenin bitişiğine trafoyu yerleştirmiş.daha sonraları site alanı kendi içinde bloklar halinde ifraz edilerek ayrı apartmanlara dönüştürülmüş.bu arada trafonun olduğu arsada 380 m2 olarak ayrılmış.2013 yılında burayaı 3.şahıs satın alıyor.yani trafonun olduğu alanın site ile ilgili bir durumu kalmamış.sitenin park ve ağçlık alanında tedaşın sözlü görüşüne göre trafoyu taşıyacak alan var.ama sitenin bir bloğunda oturan malik tarfonun taşınması konusunda izin vermiyor ve imza atmıyor.380 m2 lik arsanın maliki trafonun kaldırılmasını istiyor.çünkü arsası ancak trafonun kaldırılması durumunda kullanılabiliyor.tarafo tedaşın ve belediyenin kayıtlarında gözükmüyor.
1-trafonun kali davasında görevli mahkeme sulh mahkemesi midir?
2-trafonun kali davasında davalı olarak kimi ya da kimleri davalı gösterebilirim?
3-trafonun taşınmasıyla ilgili olarak rıza vermeyen kat malikine karşı sulh mahkemesinin müdahalesini isteyebilir miyiz?isteyebilirsek bu davayı herhangi bir kat maliki açabilir mi yoksa yönetim mi açmalıdır?
saygılar.YARGITAY 5. Hukuk Dairesi
2009/19965 E.
2010/315 K.


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece ecrimisil istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, el atmanın önlenmesi ve kal davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Ecrimisil istemi hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

Trafo ve eklentilerinin davacının arazisi üzerinden ve açıktan geçirilmiş olması nedeniyle el atma tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 743 sayılı Medeni Kanun'un 653. maddesi son fıkrasına göre idare lehine davacı taşınmazı üzerinde irtifak hakkı kurulmuş sayılır. Bu durumda kamu yararı kararı alınmamış olsa bile irtifak kurulmuş sayılacağından idarenin o taşınmaza müdahalesinin önlenmesi istenemeyip sadece irtifak hakkı karşılığı bedeli tazminat olarak istenilebilir. Bu nedenle men'i müdahale ve kal talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine, 12.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27222YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
Esas no: 2005/3648
Karar no: 2005/4783


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesine, kal isteminin reddine ve ecrimisil isteminin kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal isteminin reddine, ecrimisil isteminin kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. 764 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın 101 metrekarelik bölümüne davalı kooperatifin istifadesi gayesiyle davalı TEDAŞ tarafından trafo yapıldığı ve el atılan bölümün kullanım durumu da dikkate alındığında 750.000.000-TL. ecrimisil bedelinin uygun olacağına dair bilirkişi raporu düzenlendiği anlaşılmıştır.

Ancak;

1-Elektrik enerİi nakil hattının ve elektrik hattının geçirilmesi ve bu hattan istifade edilecek istikametlere doğru trafo binasının yapılması davalı TEDAŞ'a ait olmasından dolayı el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasının sadece bu davalı idareye yöneltilmesi, bu nedenle de davalı Giresun Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi hakkındaki davanın da husumet yönünden red edilmesi gerekirken, kooperatife açılan davanın da kabul edilmesi,

2-Davalı TEDAŞ tarafından kamulaştırma yapılmaksızın dava konusu taşınmazın bir bölümünde trafo binası inşa edilmesi sebebiyle el atmanın önlenmesine karar verilirken yapılan bu inşaatın kal'ine de karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yasal olmayan gerekçelerle bu husustaki istemin reddine karar verilmesi,

Kabule göre de;

3-Dava açılırken belirtilen kıymet üzerinden ve davanın kabul-red edilen kısımlarına orantılı olarak yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda belirtilen taşınmaz değeri esas alınarak bu değere göre davacıya eksik harç tamamlattırılmadığından dava dilekçesinde belirtilen dava kıymeti nazara alınarak davanın kabul ve red edilen bölümlerine göre vekalet ücreti ile masraflara hükmedilmek gerekirken yasal olmayan gerekçe ile raporda belirtilen değere göre vekalet ücreti ve masraf paylaşımına karar verilmesi,

SONUÇ :

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde ödeyenlere geri verilmesine, 21.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27222YARGITAY 5. Hukuk Dairesi
2014/21318 E.
2015/3199 K.

MAHKEMESİ : Devrekani Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak trafo yapılan taşınmaza yönelik vaki el atmanın önlenmesi ve kal davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılarak trafo yapılan taşınmaza yönelik vaki el atmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönünden el atmanın önlenmesi ve kal davasının kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 23.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku