Veraset ilamı iptali • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Miras Hukuku Veraset ilamı iptali

Veraset ilamı iptali

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...

Mesaj 05 Ara 2017 20:29
Ferhanaltunel Site Üyesi

Mesajlar: 1


62 sene önceki veraset ilamı iptal edilebilirmi,ve bu ilam bulunamıyorsa ne olacakMesaj 05 Ara 2017 23:20
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27101Ferhanaltunel yazdı:
62 sene önceki veraset ilamı iptal edilebilirmi,ve bu ilam bulunamıyorsa ne olacakYARGITAY 14. Hukuk Dairesi
2016/17571 E.
2017/2384 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 19.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesinin iptali talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28.10.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne davanın niteliği gereği duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra Dairemizin 27.09.2016 tarihli mahalline iade kararı sonrası dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasçılık belgesinin iptali ile yenisinin verilmesi isteğine ilişkindir.


Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ...'nın 12/01/2011 tarihinde vefat ettiğini, muris ...'nın mirasçılarının... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/01/2011 tarih 2011/74 Esas, 2011/32 Karar sayılı mirasçılık belgesinde 1955 doğumlu eşi ..., 1986 doğumlu oğlu ...; .... Noterliği'nin 16/10/2012 tarih ... yevmiyeli mirasçılık belgesinde ise 1955 doğumlu eşi ..., ana baba bir kardeşleri ..., ... ve ana bir baba ayrı kardeşinin çocukları ..., ...'ın olarak tespit edildiğini, murisin çocuğu olarak kayıtlara geçmiş olan 1986 doğumlu Hüseyin Kavrazlı'nın murisin çocuğu olmaması nedeniyle ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/246-385 karar nolu ilamıyla kaydının iptal edildiğini ve kesinleştiğini, .... Aile Mahkemesi'nin 2008/902 Esas sayılı dosyasında muris ile davalı ...'nın evliliğinin mutlak butlanına karar verildiğini,bu nedenle ... ile ...’nın mirasçı olamayacaklarını belirterek 1986 Sarıyer 1. SHM'nin 2011/74 Esas, 2011/32 Karar sayılı veraset ilamı ile ... Noterliği'nin 16/10/2012 tarih ... yevmiye nolu veraset ilamının iptali ile muris ...'nın kanuni mirasçılarını gösterir veraset ilamı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, muris ile ...’nın evliliğinin mutlak butlan sebebiyle iptal edildiğini ancak, ...’nın iyiniyetli bulunması nedeniyle TMK’nun 158/1 maddesi uyarınca evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumun korunmasına karar verildiğini bu sebeple eşinin mirasçısı olabileceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/74 Esas, 2011/32 Karar numaralı veraset ilamı ve ... Noterliği'nin 16/10/2012 tarih ... yevmiye numarası ile verilen veraset ilamlarının iptaline, muris ...'nın mirası 6 pay kabul edilerek, 2 payın kardeşi davacı ...'ya, 2 payın kardeşi davacı ... Kavrazlı (Ege)'ya, 1 payın murisin kardeşi ...'ın oğlu davacı ...'a, 1 payın murisin kardeşi Münevver Kulaksız'ın oğlu davacı ...'a aidiyetine karar verilmiştir.

Hükmü, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1-) 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesi uyarınca 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunun 71. maddesinden sonra gelmek üzere "Diğer İşlemler" başlığı ile üçüncü bölüm olarak eklenen 71/C maddesi olarak "Noterlerin verdikleri mirasçılık belgesi hakkında, menfaati ihlal edilenler tarafından sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir. Sulh hukuk mahkemesi, itiraz üzerinde verdiği kararın bir örneğini ilgili notere ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir" hükmü düzenlenmiştir.

Somut olayda, davacılar vekilinin.... Noterliği’nin 16.10.2012 tarihli,... yevmiye no’lu mirasçılık belgesinin iptali yönündeki talebi çekişmeli yargıya ilişkin bir husus olmayıp, daha önce noter tarafından verilen mirasçılık belgesine itiraz niteliğindedir. Bu itibarla mahkemece yukarıda belirtilen yasa hükmü gözetilerek anılan istek bakımından davanın ayrılması ve görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esasının karara bağlanması doğru görülmemiştir.

2-)Sarıyer Aile Mahkemesi’nin 08.12.2010 tarihli 2008/902 Esas, 2010/1399 Karar sayılı kararıyla ... ile ... arasında 25.09.1976 tarihinde yapılan evliliğin TMK. 145/3. maddesi uyarınca mutlak butlan ile batıl olduğuna ve iptaline, davalı ...’nın iyiniyetli bulunması nedeniyle TMK. 158/1. maddesi uyarınca bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunun korunmasına karar verilmiş, davacılardan ... ile davalılardan ... tarafından hükmün temyizi üzerine karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21.03.2013 tarihli 2012/207055 Esas, 2013/1228 Karar sayılı ilamıyla “... davalının evliliğin icrası sırasında iyiniyetli olmadığı kuşkusuzdur. Hal böyleyken davalı ...’ın Türk Medeni Kanunu’nun 158. maddesi gereğince kişisel durumunun korunmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiş, davalı ...’nın karar düzeltme isteği üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06.11.2013 tarihli 2013/14828-25475 E-K sayılı ilamıyla “...davalı koca karar kesinleşmeden önce 12.01.2011 tarihinde öldüğüne göre evlilik ölümle son bulduğundan sağ kalan eşin (davalı ...) iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın mirasçı olacağı ve kişisel durumunu koruyacağının kabulü gerekir. Ne var ki ilk incelemede bu husus gözden kaçtığından,davalı eşin karar düzeltme isteği bu sebeple yerinde görülerek, kabulü ile, Dairemiz 21.01.2013 tarih 2012-27055 Esas, 2013-1228 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, hükmün yukarıda gösterilen sebeple onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.” gerekçesiyle onanmasına karar verilmiştir. Mahkemece, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 06.11.2013 tarihli, 2013/14828-25475 E-K sayılı ilamı gözetilerek murisin eşi ...’nın da mirasçı olarak gösterilmesi ve kendisine mirastan pay verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Miras Hukuku