Kiracının rahatsız edici gürültü yapması ihtarname • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Kira Hukuku Kiracının rahatsız edici gürültü yapması ihtarname

Kiracının rahatsız edici gürültü yapması ihtarname

Kira Sözleşmesi, Kira Süresi, Kira Bedeli, Alt Kira, Ürün Kirası, Tahliye Taahhütnamesi, Fesih İhbarı, Kira Artırımı, Kira Bedelinin Tespiti, Emlakçı ve Komisyoncu, Kat Mülkiyeti...

secure Editör

Mesajlar: 236


teoman yazdı:
secure yazdı:
İnsanlar neden çevresine ve komşularına gürültü yapmama anlamında saygılı olmaz ki ?


insanlar mı.?:)mehmetkazan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 117


mal sahibi kiracısını çıkartmak istemediği belli olaylar çekilmez hale geldi ayrıca yatılı yabancı kişilerde kalmaya başladı bende evi geçiçi olarak terk edip annemden kalma evde kalmaya başladım oldu ikinci ihtarda çekmeyi düşünüyorum ikinci ihtarda kontrata aykırı davranışları oldunu belirticem ikinci ihtar mal sahibinin kiracı sözleşmesini fesh ettirir mi ? kanunenadmin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27094mehmetkazan yazdı:
mal sahibi kiracısını çıkartmak istemediği belli olaylar çekilmez hale geldi ayrıca yatılı yabancı kişilerde kalmaya başladı bende evi geçiçi olarak terk edip annemden kalma evde kalmaya başladım oldu ikinci ihtarda çekmeyi düşünüyorum ikinci ihtarda kontrata aykırı davranışları oldunu belirticem ikinci ihtar mal sahibinin kiracı sözleşmesini fesh ettirir mi ? kanunen


İki ihtarla tahliye sadece kiracının kira parasını ödememesi durumunda kiralayana tanınmış bir haktır. Komşuların çektiği ihtarla kira sözleşmesi feshedilmiş olmaz. Mahkemece yapılacak inceleme ve tarafların gösterecekleri delillerin toplanması sonucu rahatsızlık verici eylem ve davranışların varlığının saptanması durumunda Kat Mülkiyeti Yasası'nın yukarıda sözü edilen 18. maddesi ve 33. madde hükümleri çerçevesinde diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız edici eylemlerin giderilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasına mahkeme karar verir.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

mehmetkazan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 117


tesekkür derim bir kaç komşuyu ikna etmem lazım şikayete tek başına bir şey çıkmıyacak gibi ? kiracı kontratıının 1. maddesinde İlk olarak mülkü kiralayan kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak mesuliyetindedir. Kiracı, kiralanan taşınmazda ve çevredeki mülklerde oturanlara karşı iyi niyet kuralları içerisinde davranım rahatsızlık vermemekle mesuldür.
ilk madde de geçiyor akde aykırılık var burada.Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 1600


T.C.
YARGITAY
18.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/2060
KARAR NO: 2013/3128
KARAR TARİHİ: 05.03.2013

>Kiracının Yükümlülükleri--Kiracının Uyarılması--Kiralananın Tahliyesi


ÖZET:Bağımsız bir bölümde oturanın diğer bağımsız bölümde oturanlara rahatsızlık vermesi durumunda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesine değil, mahkemece nihaisiz edici kullanımın önlenmesi için önlemlerin alınması ve bunların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemiş olması durumunda bu yolda bir başvuru halinde Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinin son fıkrasındaki cezai yaptırımın uygulanması gerekir.

Davalının diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği ve huzursuzluk yarattığı dinlenen tanık beyanlarıyla saptanmış olup, davacı yalnızca davalının dava konusu bağımsız bölümden tahliyesini talep elmiş ise de, çoğun içinde azıda vardır kuralı gereğince mahkemece davalının rahatsızlık verici ve huzursuzluk yaratıcı eylemlerinin önlenmesi konusunda gerekli uyarının yapılmasına hükmedilmesi gerekirken, kira sözleşmesinin feshi ile bağımsız bölümün tahliyesine karar verilmesi isabetsizdir.

(634 s. KMK m. 18, 33)

Dava dilekçesinde, davalının gürültü yapması ve çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Meliha vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazda 5 nolu bağımsız bölümde oturan kiracı davalının apartmanda sürekli kavga çıkmasına sebep olduğu, aşırı gürültü çıkararak diğer apartman sakinlerine rahatsızlık verdiği ileri sürülerek davalı kiracının bağımsız bölümden tahliyesi istenilmiş, mahkemece davanın kabulü ile davalı kiracının oturduğu 5 nolu bağımsız bölümün tahliyesine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri ilerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu Yasada kat maliklerinin borç ve yükümlerine ilişkin olan hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir biçimde sürekli olarak yararlananlara da uygulanır. Anılan Yasanın 33. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinden birinin ya da başka bir nedene dayanarak devamlı bir biçimde yararlanan kimsenin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri anataşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hakim ilgilileri dinledikten sonra bu Yasaya ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kurallarına göre derhal kararını verir ve bunun tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi gereğini ilgiliye tefhim ve tebliğ eder. Belirlenen süre içinde hakimin kararının yerine getirilmemesi durumunda ve bu yolda bir başvuru söz konusu olduğunda ise, maddenin son fıkrasında yazılı olan cezai yaptırım uygulanır.

Özetle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. ve 33. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; bağımsız bir bölümde oturanın diğer bağımsız bölümde oturanlara rahatsızlık vermesi durumunda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesinin anılan madde hükümlerinde öngörülmediği, bu hususun ancak 24. maddedeki yasal düzenleme için geçerlidir. Rahatsız edici kullanımın önlenmesi için mahkemece saptanacak olan önlemlerin alınması ve bunların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemiş olması durumunda ise bu yolda bir başvuru halinde 33. maddenin son fıkrasındaki yaptırım uygulanır.

Somut olayda, davalı kiracı kat mülkiyetli anataşınmazın 5 nolu bağımsız bölümünden yararlanan kişi konumunda olup, davada bu kişinin diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği ve huzursuzluk yarattığı ileri sürülmektedir. Bu olgu, toplanan kanıtlarla, özellikle dinlenen tanık anlatımlarıyla saptandığına göre ve her ne kadar davacı, dava dilekçesinde yalnızca davalının dava konusu bağımsız bölümden tahliyesini talep etmiş ise de, çoğun içinde azıda vardır kuralı gereğince mahkemece davalının sözü edilen rahatsızlık verici ve huzursuzluk yaratıcı eylemlerinin önlenmesi konusunda gerekli uyarının yapılmasına hükmetmesi ve ilgiliye tefhim ve tebliğ ile yetinilmesi gerekirken, üçüncü kişiler arasındaki sözleşmeye müdahale ederek kira sözleşmesinin feshi ile 5 nolu bağımsız bölümün tahliyesi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.kararara.com

Önceki


  • POPULER KONULAR

Dön Kira Hukuku