Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI...

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI...

Mesaj gönderen Admin »

Danıştay 12. Daire
Esas Numarası: 2011/3449
Karar Numarası: 2013/641

DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRILMASI
İDARENİN KANUN YOLLARINI GÖSTERME ZORUNLULUĞU


İstemin Özeti : Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 03/03/2011 tarih ve E:2011/463; K:2011/280 sayılı kararın, bozulması istenilmektedir.

Ankara Valiliği Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Sağlık Bakanlığı Savunmasının Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Demet Burcu Ünal

Düşüncesi : Hakkaniyete aykırı bir biçimde, davalı idarenin yanlış yönlendirmesi neticesinde dava konusu işlemin tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süresini kullanamayan davacının, süresinde dava açmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle, kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; … Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/C-d ve g bentleri uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle uğradığı maddi ve manevi kayıplarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı davacının en geç 21/02/2011 tarihine kadar dava açması gerekirken, anılan cezaya yaptığı itirazın reddini müteakip 28/02/2011 tarihinde açtığı davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Anayasanın "Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması" başlıklı 40/2. maddesinde "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, klinik şefi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-d ve g bentleri uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, bu işlemin ve 7 gün içerisinde bir üst makama itiraz yolunun açık olduğunun davacıya 23/12/2010 tarihinde tebliğ edildiği, davacının davalı idarenin beyanı doğrultusunda 24/12/2010 tarihli dilekçesi ile disiplin cezasına karşı Başhekimliğe itiraz ettiği, 30/12/2010 tarihli işlem ile verilen cezanın uygun olduğundan bahisle itirazın reddedilmesi üzerine 28/02/2011 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile dava açtığı, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz yoluna başvuru yolu düzenlenmediği halde, davalı idarenin davacıyı bir üst makama itiraz edebileceği yolunda yanıltıcı bir bilgi ile yönlendirmesi dolayısıyla dava açma süresinin geçirildiği anlaşılmaktadır.

Hak arama özgürlüğünün korunmasını amaçlayan anayasal düzenleme doğrultusunda, idari işleme karşı hangi kanun yollarına ve hangi mercilere, hangi sürede başvurulabileceğinin açık ve doğru bir biçimde dava konusu işlemde belirtilmesi gerekirken; davalı idare tarafından, işlem tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun'da mevcut olmayan itiraz yoluna 7 gün içerisinde başvurabileceğinden söz edilerek davacının yanıltılması karşısında, 60 günlük süreden sonra açılan davada süre aşımı bulunmadığının kabulü gerektiğinden, davanın süre aşımından reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 18.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
aslann05
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 373
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen aslann05 »

sayın hukukçular danıştayın verdiği bu kararar bütün cezalar için geçerliolurmu?

yoksa sadece madde 125 mi kapsar...

yani ilgili kurum..görevine son verdiğini belirttiği yazıda bu kuralıda hatırlatmak durumundamıdır.. bu yeni öğrendiğimiz bir DURU oldu..

birde şöyle bir DURUM SÖZ KONUSUMU, var mı?

f-) Disiplin Kararında Yasa Yolu ve Sürelerinin Gösterilmesi Zorunluluğu:
Anayasamızın 40/2 maddesi gereğince, disiplin kararlarında disiplin cezası verilen
memura yasa yolları ve sürelerinin bildirilmesi gerekir:
Disiplin cezası verilen memur tarafından, uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezalarına karşı Bakanlık Disiplin Kurulu'na, kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasına karşı Yüksek Disiplin Kurulu'na kararın tebliğinden itibaren 7 gün
içinde itiraz edilebileceği gibi 60 gün içinde doğrudan idarî yargıya
başvurulabileceği belirtilir.

Disiplin cezası verilen memur tarafından, aldığı Devlet memurluğundan çıkarma
cezasına karşı ise, itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60
gün içinde idarî yargıya başvurulabileceği belirtilir.

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilmez. Zira bu kişilerin disiplin
kararına karşı herhangi bir itiraz veya dava hakkı bulunmamaktadır


BU ZORUNLUMUDUR..
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29596
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Aslan Bey, Düzenlediğimiz yılın içtihadı seçimine katılması gereken bu içtihadı bize hatırlattığınız için teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz üzere, kanun yollarını, başvuru mercilerini ve süresini gerektiği gibi belirtmeyen kararlar savunma hakkının kısıtlanması ve hak arama özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelmektedir. Yargıtay'ın bu yönde kararları vardı. Şimdi de Danıştay verdiği bu kararla bütün disiplin cezası kararları için iyi bir emsal oluşturdu.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
aslann05
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 373
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen aslann05 »

asıl ben sizlere teşekür ederim...
bize gönderilen göreve son yazısında da böyle bir izahat yoktu...umarım avukat efendi bu bilgi eline geçince

ek bir dilekçeyele tabi öyle bir dilekçe hakkımız varsa bukonuyu da umarım değerlendirir..
ben sizlere biz cahil dünydan haberi olmayanları haberdar ettiğiniz için teşekür ederim..
Kullanıcı avatarı
bayhukuk
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 173
Kayıt: 19 Mar 2012 14:34
Meslek: hukukçu
Konum: ankara

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen bayhukuk »

anayasa 125, idari işlemlere havi olduğu için bu emsal karar sadece idari yargının konusundaki işlemlere caridir. disiplin cezası, sicil bozulması, kademe ilerlemesinde noksan işlem vb memuriyetten neş'et eden hallerde iptal davası açabilmek için 60 günlük sürenin başı ve sonu konusunda idari mahkemeler her zaman davacı lehine tavır alırlar. esasen ben biraz da iddialı olarak diyorum ki "hukukta süre müre yoktur, iyi bir hukukçu geçirdiği kanuni süreyi bir şekilde telafi edebilmelidir" ki bunun için gereken kurnazlığı yapmaya elverişli teori ve tatbikat her zaman mevcuttur. selam.
İbrahim ÇETİN / ANKARA
ankarahukuk@hotmail.com
aslann05
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 373
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen aslann05 »

sayın bayhukuk.

benim davamda zaten idari bir kararın iptali istemiyle ilgili.. yani idari olarak memurlar kanunu 98 b ve diyanet yönetmelik 5 b den savunmam yada ifadem alınmadan görevime son vermekle ilgili....

idare mahkemesi bir açıklık getirmemiş... aslında idare mahkemesinin gerekçeli kararını bu siteye göndereceğim ama bir türlü yükleme yapamıyorum....AVUKATIMA BU İCTİHADI GÖNDERECEĞİM.. faydalı olurmu onu bilmiyorum...ama ben hatırlatacağım...
Kullanıcı avatarı
bayhukuk
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 173
Kayıt: 19 Mar 2012 14:34
Meslek: hukukçu
Konum: ankara

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen bayhukuk »

dediğim gibi mutlaka bir usulsüzlük vardır. mesela dmk'da en az 7 gün için de savunma istenmesi öngörülmüş ama idareler "7 gün içinde savunma vermeniz" diyerek bunu farkında olmadan kısıtladıkları için iptal sebebidir. ifade evresinde ifade alınmaması, savunma evresinde savunma alınmaması, işlemi yapan amirin yetkisizliği, soruşturma zamanaşımının (3 ay) geçirilerek kara verilmesi gibi çok sayıda nedenden birisi mutlaka sizin vakıanızda vardır. çünkü mükemmel idare yoktur. selamlar.
İbrahim ÇETİN / ANKARA
ankarahukuk@hotmail.com
aslann05
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 373
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen aslann05 »

bayhukuk yazdı:dediğim gibi mutlaka bir usulsüzlük vardır. mesela dmk'da en az 7 gün için de savunma istenmesi öngörülmüş ama idareler "7 gün içinde savunma vermeniz" diyerek bunu farkında olmadan kısıtladıkları için iptal sebebidir. ifade evresinde ifade alınmaması, savunma evresinde savunma alınmaması, işlemi yapan amirin yetkisizliği, soruşturma zamanaşımının (3 ay) geçirilerek kara verilmesi gibi çok sayıda nedenden birisi mutlaka sizin vakıanızda vardır. çünkü mükemmel idare yoktur. selamlar.
sayın bay hukuk.
bizde müfettişin telefonu üzerine bir davet var.

ifade şu:
sayın s. a
ben diyanet baş müfettişi h. y
yarın saat 10 da ilçe müftülünde olunuz..

daha ben neden niçin demeden telefon kapandı..

neyse..

yapılan soruşturmanın idarimi, yoksa disiplin soruşturmasımı oda belirtilmedi..

alakam ilgim olmayan suçlamalar..

bende dayanamadım...

müfettişin tavırlarına. hal ve hareketlerine kendimi kaybedip intihara kalkışmışım.. oda suçu kabullendi diye yorum yapmış..falan falan

uzun bir hadise..

ifadem tamamlanmadan soruşturma tamamlandı ve görevime son verildi..
Kullanıcı avatarı
bayhukuk
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 173
Kayıt: 19 Mar 2012 14:34
Meslek: hukukçu
Konum: ankara

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen bayhukuk »

göreve son verme cezası diğer cezalara göre çok daha sıkı şekil şartlarına bağlıdır. bu bağlamda göreve son verme kararını ve mümkün mertebe soruşturma evrakını tarayıp paylaşabilirseniz size daha faydalı olabilirim. sanırım avukatım var demiştiniz, o bağlamda çok müdahil olmak da zaten etik değil. ancak davanızın dosya nosunu ve hangi idare mahkemesinde görüldüğünü belirtirseniz de işime yarar. şimdilik görüldüğü kadarıyla görevinize geri dönmeniz münkün. selamlar.
İbrahim ÇETİN / ANKARA
ankarahukuk@hotmail.com
aslann05
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 373
Kayıt: 04 Oca 2013 18:49

Re: MEMURUN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA SÜRESİNİ KAÇIRMASI.

Mesaj gönderen aslann05 »

bayhukuk yazdı:göreve son verme cezası diğer cezalara göre çok daha sıkı şekil şartlarına bağlıdır. bu bağlamda göreve son verme kararını ve mümkün mertebe soruşturma evrakını tarayıp paylaşabilirseniz size daha faydalı olabilirim. sanırım avukatım var demiştiniz, o bağlamda çok müdahil olmak da zaten etik değil. ancak davanızın dosya nosunu ve hangi idare mahkemesinde görüldüğünü belirtirseniz de işime yarar. şimdilik görüldüğü kadarıyla görevinize geri dönmeniz münkün. selamlar.
sayın bayhukuk..
benim saklayacak hiçbir şeyim yok... hatta...işlemediğim bir suç yüzünden cezalandırıldım..hem adlihemde idari olarak...kınama cezasıda cabası..

aVUKATIMA GELİNCE O PEK DAVAİLE ilgilenmiyor...şuan derdi zoru belediye başkanı olabilmek.. 10 gündür...danıştaydaki dava dosyasının no sunu alaMADIM....yani işim önce allaha sonra danıştayda vicdanı olan insanlara kaldı..

samsun 2. idare mahkemesi 2012/ 1025 nolu dosya

karar no:2013/395

size imeil nomu vereyim burdan çok ilginç belgeler göndereyim kabul ederseniz.. benim ilgim bilgim olmayan bir komplonun kurbanı oldum..

mahkeme hiç bir savunmamızı dikkate almamış..

bana yardımcı olacak herkese ben ve ailem şükran ve minnet duyarız..tek derdimiz..göreve dönerek alnımıza sürülen bu manevi lekeden kutulmak.. 3 çocuğum var..annem ve babam var...utanç içerisinde kıvranıyorlar..toplumma anlatmak zor.. kısaca psikolojik olarak bittik..

ımeil...aslan_ yavrusu_05@hotmail.com
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj