TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI OPERASYONDA AĞAÇLARIN ZARAR GÖRMESİ...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI OPERASYONDA AĞAÇLARIN ZARAR GÖRMESİ...

Mesaj gönderen Admin »

Danıştay 15. Daire
Esas Numarası: 2012/2423
Karar Numarası: 2013/2394

Özeti : 5233 sayılı Kanun uyarınca, mal varlığında meydana gelen zarar için dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hesaplanan miktarın ödenmesi gerektiği hakkında.


Temyiz Eden (Davalı) : Diyarbakır Valiliği

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av.…

İstemin Özeti : Diyarbakır Merkez Hevsel Bahçelerinde 28.07.2004-05.08.2004 tarihleri arasında güvenlik güçlerince, yasa dışı terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon nedeniyle davacının ekili ürünlerinin, kavak ve meyve ağaçlarının gördüğü zarar ile ekime hazırlanan toprağa ekim yapılamamasından kaynaklanan zararlarının 5233 sayılı Kanun kapsamında karşılanması talebiyle yapılan başvurunun kısmen reddine ilişkin işlemin iptali ile maddi zararının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onuncu Dairesi'nin bozma kararına uyularak, dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hesaplanan miktarın davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilen miktardan yüksek olması nedeniyle dava konusu işlemin iptali, davacının fasülye ve pamuktan kaynaklanan maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 1.253,99- TL'nin, kavak ağacından kaynaklanan maddi tazminat isteminin kabulü ile idari yargıda geçerli olan taleple bağlılık ilkesi uyarınca davacı tarafından talep edilen 397.820,50 TL'nin, davacının vaktinde ekim yapamamasından kaynaklı 253,83 TL'lik maddi tazminat talebi ile meyve ağaçlarından kaynaklı 1.000,00 TL'lik maddi tazminat isteminin kabulü ile 1.253,83 TL'nin idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ve davacı tarafından yaptırılan delil tespiti giderinin davacıya ödenmesi, fazlaya ilişkin tazminat isteminin reddi yolunda verilen kararın, davalı idarece aleyhine ilişkin kısmın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Menekşe Bozoğlu Karağaç

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeden gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nin 22/12/2011 tarih ve E:2010/2769; K:2011/2961 sayılı kararının onanmasına, artan posta ücretinin istemi halinde davalı idareye iadesine, 28.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj