YARGI GÖREVİ YAPANI, ...ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS - TCK 277. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi YARGI GÖREVİ YAPANI, ...ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS - TCK 277. Md.

YARGI GÖREVİ YAPANI, ...ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS - TCK 277. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528YARGITAY 14. Ceza Dairesi
Esas: 2012/11784
Karar: 2013/7491

YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS


Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yargı görevi yapanı etkileme, yaralama ve hakaret suçlarından katılan sanık M...'ın, yaralama ve hakaret suçlarından sanık İ...'un yapılan yargılamaları sonunda; sanık M...'ın yaralama ve yargı görevi yapanı etkileme suçlarından mahkûmiyetine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatine, hakaret suçundan ise hakaretin karşılıklı olduğundan bahisle ceza verilmesine yer olmadığına, sanık İ...'in yaralama suçundan beraatine, hakaret suçundan ise hakaretin karşılıklı olduğundan bahisle ceza verilmesine yer olmadığına dair ...1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 03.03.2011 gün ve 2009/90 Esas, 2011/53 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan sanık M... ve katılan İ... tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Katılan sanık M...'ın sanık İ... hakkında katılan İ...'a karşı yaralama suçundan verilen beraat hükmünü temyize hak ve yetkisi bulunmadığından, vekilinin bu husustaki temyiz itirazlarının CMUK.nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmekle gereği düşünüldü:

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanık M... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık İ... hakkında ise yaralama suçundan verilen beraat hükümleri ile hakaretin karşılıklı olduğundan bahisle sanıklar hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hükümler ve delillerle iddia ve savunma duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanık Murat hakkında yaralama suçundan kurulan mahkûmiyet hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, katılan İlyas vekili ve katılan sanık Murat müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanık M... hakkında yargı görevi yapanı etkileme hükmüne yönelik temyizin incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Yargı görevi yapanı etkileme suçunun oluşabilmesi için açılmış bir dava bulunması şart olup, İlçe Emniyet Müdür Vekili olan sanık M...'ın Cumhuriyet Savcısı Z...'in yürüttüğü soruşturmayı etkileme amacıyla tanık Hakim G...'a söylediği ve yazıya dökülen sözlerin başkalarınca da öğrenildiği anlaşılmakla, sanığın eylemlerinin TCK.nın 288. maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan, yargı görevi yapanı etkileme suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Önceki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi