GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275288. Ceza Dairesi 2006/7225 E., 2007/6352 K.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI


Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan sanık Seyit'in yapılan yargılaması sonunda;

hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Eskişehir Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 29.11.2005 gün ve 762 esas, 1005 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile 21.07.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın düğün yerinde ateşli silah ve patlayıcı madde niteliğinde bulunmayan "havai fişek" patlatmak şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 170/1-c madde ve fıkralarında tanımlanan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Seyit'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275288. Ceza Dairesi 2007/1292 E., 2007/4348 K.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK
ZORALIM


Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanık Veysel'in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 26.12.2005 gün ve 775 esas, 919 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi C.Savcısı ve sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcıiıgı'ndan tebliğname ile 16.02.2007 günü Daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan ve "kurusıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde-fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olmak biçiminde değerlendirilmekle idari yaptırımı gerektirdiği ve aynı maddede, anılan Yasanın 18/1. madde-fıkrası hükmü nazara alındığında, mülkiyetin kamuya geçirilmesi de mümkün olmadığından, eylemin nitelendirilmesinde hataya düşülerek sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve kurusıkı tabancanın da iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 31.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275288. Ceza Dairesi 2007/2542 E., 2008/10614 K.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME


Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sanık Ramazan Gezgin'in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve müsadereye dair (M...) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.2.2006 gün ve 483 esas, 132 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.3.2007 günü daireye gönderilmekle incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

765 sayılı TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasındaki "... eylem başka bir suç oluştursa bile ..." şeklindeki düzenlemeye 5237 sayılı TCK.nun 170/l-c madde ve fıkrasında yer verilmemesi karşısında, olay günü müştekinin iş yerinde aldığı av tüfeği ile görevli polis memurlarının görevlerini yapmasını engellemek için havaya ateş etmesi biçimindeki eyleminden dolayı sanığın sadece kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek suçundan dolayı cezalandırılmasıyla yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, ayrıca korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanık R.. G.. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 8.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275288. Ceza Dairesi 2007/6747 E., 2007/5363 K.

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK
KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK
ZORALIM


Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanık Aziz'in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-c, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 3.000 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, anılan Kanun'un 52/4. maddesi uyarınca para cezasının 20 eşit taksitte ödenmesine dair (Sultanbeyli İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nin 19.07.2006 gün ve 2006/31 esas, 2006/208 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, sanığın meskun mahal dahilinde kişiler üzerinde korku, kaygı veya panik yaratabilecek şekilde kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmek şeklinde kabul edilen eylemi sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de, Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesi'nin 01.06.2006 tarihli ve 2005/2722 esas, 2006/4881 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, silah vasfında bulunmayan kurusıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin, 5237 sayılı Kanun'un 170/1-c maddesinde tanımlanan, içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığından korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme eyle minin oluşmayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümün 03.05.2007 gün ve 23605 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 07.06.2007 gün ve KYB/2007-98004 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

"Kurusıkı" olarak nitelenen tabanca ile ateş etme eyleminin, 5237 sayılı TCK'nın 170/1-c madde-fıkrasında tanımlanan içinde ateşli silah öğesi bulunan suç tipine uymadığı, eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesinde düzenlenen ve idari para cezası yaptırımını öngören suçu oluşturduğu ve ayrıca anılan Yasa'nın 18. maddesi gereğince kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunması hallerinde karar verilebileceği ve 36. maddede de bu hususta bir düzenleme olmadığı nazara alındığında kurusıkı tabancanın iadesine karar verilmesi gerekmekle, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümün 03.05.2007 gün ve 23605 sayılı yazılarına atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 07.06.2007 gün ve 98004 sayılı ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Sultanbeyli İkinci Asliye Ceza Mahkemesinin 19.07.2007 tarih ve 2006/31 esas ve 2006/208 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309/4-d maddesi gereğince kanun yararına (BOZULMASINA), bozma nedenine göre yeniden Kabahatler Kanunu'nun 24. maddesi hükmü de gözetilerek karar verilmesi olanaklı olmakla, sanık Aziz'in 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde-fıkrası uyarınca 50 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Emanetin 2005/530 sırasında kayıtlı "A 590676" numaralı 9 mm. çaplı ses ve gaz fişeği istimal eden Ekol-Voltran marka 2005 Araş model yarı-otomatik tabanca, 1 adet şarjörü ve 4 adet ses fişeğinin sanığa iadesine,

Karardaki sair hususların aynen bırakılmasına, dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına iadesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 05.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275288. Ceza Dairesi 2007/8028 E., 2009/4148 K.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME
KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK
LEHE KANUN UYGULAMASI
MALA ZARAR VERME


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın olay tarihinden bir hafta önce tartıştığı müştekiye ait ve cadde üzerinde bulunan araca ateş etmesi eyleminin, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçu ile birlikte mala zarar verme suçunu da oluşturacağı, bu durumda müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle mala zarar verme suçundan düşme kararı verilip, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan da mahkumiyet kararı verilmesinde isabetsizlik olmayıp, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir,

Bozmaya uyularak; yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre, yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

5237 sayılı TCK'nın 7/2. madde ve fıkrasında "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9/3. maddesinde de "lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir" hükmü karşısında; 5237 sayılı Yasa'nın 50. ve 51. maddelerinin, 647 sayılı Yasa'nın 4 ve 6. maddelerine göre lehe seçenek yaptırımlar ve erteleme koşulları taşıdığı, ikisinin birlikte uygulanma olanağı yoksa da, bunlardan birinin uygulanmasının mümkün olabileceği gözönüne alınıp, 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan kurulan hükme ilişkin olarak hapsin kısa süreli seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve erteleme açısından, 5237 sayılı TCK'nın 170/1. madde ve fıkrasına aykırılık suçundan kurulan hükme ilişkin olarak erteleme açısından 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddesine göre karşılaştırma ve belirleme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 18.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ÖncekiSonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi