GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI - TCK 170. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2010/4768 E., 2010/8415 K.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN PATLAYICI MADDE KULLANMA
PATLAYICI MADDE ATMAK
TEŞEBBÜS


Tayin olunan cezaların süreleri itibariyle koşulları oluşmadığından sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme isteğinin CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,

1-Tüm sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, patlayıcı madde nakletme, sanık Kenan hakkında patlayıcı madde atma ve sanık Necmi hakkında silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek sanık Kenan hakkında patlayıcı madde atma ve sanık Necmi hakkında terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından anılan madde uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması konusunda her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, cezalarını azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2-Sanık Necmi hakkında patlayıcı madde atma suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;

5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek sanık hakkında anılan madde uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması konusunda her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık müdafiinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Dosyada yer alan 15.08.2006 tarihli yakalama tutanağına göre sanığın elindeki molotof kokteylini yakmaya çalıştığı sırada görevlilerce güç kullanılmak suretiyle yakalandığının anlaşılması karşısında, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suçun tamamlandığı kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 13.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2011/6378 E., 2011/8651 K.

ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP ETME
FİKRİ İÇTİMA
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE TAŞIMA TEMADİNİN KESİLMESİ


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Ka-nun'a aykırılık suçlarından mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun vasfı tayin edilmiş, kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun'a aykırılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının sübutu kabul edilmiş, cezalan azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında maktul Osman'ı tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan hüküm kurulurken uygulanan Kanun maddesinin TCK'nın 82/1-a, b maddesi yerine TCK'nın 81/1-a, b olarak yazılması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 12. fıkrasının birinci bendindeki "81/1-a-b" ibaresinin çıkarılarak yerine "82/1-a-b" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),

2- 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihli patlayıcı madde bulundurma, 12.05.2007 tarihli genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve askeri tesisleri tahrip etme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a) Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçunun temadi eden suçlardan olması ve temadinin sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte kesildiğinin anlaşılması karşısında patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçlarından dolayı tek bir hüküm kurulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden, 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihînde sanığın koyduğu İddia ve kabul edilen patlayıcılar nedeni ile de ceza tayin edilmesi,

b) Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK'nın 44. maddesi hükmü karşısında daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca TCK'nın 170/1 ve 307/1. maddeleri uyarınca da cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 06.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275448. Ceza Dairesi 2006/1244 E., 2006/7263 K.

KORKU, KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETMEK


Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme suçundan sanık Mustafa'nın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Sinanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 06.10.2005 gün ve 169 esas, 193 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile 25.02.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Silah niteliğinde bulunmayan gaz tabancası ile havaya ateş etme eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan ve içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275448. Ceza Dairesi 2006/4460 E., 2006/8684 K.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK
KORKU, KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK


Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda meskun mahalde ateş etme suçundan hakkında dava açılan sanık Ramazan'ın yapılan yargılanması sonunda; 5237 sayılı TCK'nın 170. maddesi uyarınca hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Bucak Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 01.06.2005 gün ve 189 esas, 209 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsav-cılığından tebliğname ile 12.05.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Silah niteliğinde bulunmayan kurusıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin 765 sayılı TCK'nın 264/7. ve 5237 sayılı Yasa'nın 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan, içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 29.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275448. Ceza Dairesi 2006/4988 E., 2007/4868 K.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
GÜRÜLTÜ
MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ


Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan sanık Şevket Demir'in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (AKSARAY) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 26.8.2005 gün ve 667 esas, 610 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 23.5.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan Yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve kuru sıkı tabancanın da iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık Şevket Demir'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 21.6.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ÖncekiSonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi