MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ - TCK 152. Md. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ - TCK 152. Md.

MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ - TCK 152. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2010/14589 E. , 2012/4848 K.

MALA ZARAR VERME
MERA


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın belde belediyesi hudutları içerisinde kalan ve mer’a olarak sınırlandırılan arazinin toplam 2854,41 metrekarelik kısmını sürmesi ve ekmesi şeklindeki eylemi nedeniyle arazinin toprak mineralleri ve yapısında bir bo­zulma meydana gelmemesi karşısında, sözü edilen arazinin 1960 yılından bu yana sanık dahil değişik kişilerce sürülmesi nedeniyle mer’adaki tek ve çok yıllık bitkilerin çıkmasının engellenip, bitki florasının bozularak arazinin ön­ceden tarla vasfına dönüşmesinden sonra yapılan suça konu yeni zirai faa­liyetin bir zarar doğurmayacağı da gözönünde tutularak, sanığın unsurları oluşmayan atılı kamu malına zarar verme suçundan beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 12.04.2012 tari­hinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2010/17216 E. , 2012/4600 K.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Suçu olası kastla işlediği kabul edilen sanık hakkında tayin olunan cezadan TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca indirim yapılmaması suretiyle fazla ceza tayini,

2- Sanığa verilen temel ceza TCK’nın 151/1. maddesi uyarınca alt sınırdan tayin edildiği halde, cezada TCK’nın 152/2-a maddesi gereğince gerekçe gösterilmeden üst sınırdan arttırım yapılması,

3- Mağdur Melek’e ait önlük ve kabanın yakılması nedeniyle üzerinde asılı olduğu okul idaresine ait portmantonun zarar göreceği kesin biçimde öngörülmesine karşın eylemlerini gerçekleştiren sanığın bu suçtan da sorumlu tutulması gerekirken, tüm eylemlerin tek suç oluşturduğu kabul edilerek eksik cezaya hükmolunması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanığın CMUK’nın 326. maddesi uyarınca kazanılmış hakkı da gözetilerek hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 09.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2010/17688 E., 2011/655 K.

MALA ZARAR VERME
PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE ATMA
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SUÇ İŞLEME


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanıklar hakkında patlayıcı madde bulundurma, silahlı terör örgütü adına suç işleme suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyizlerin incelenmesinde;

Yapılan yargılama sonunda; toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2- Sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme ilişkin temyizin incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tutanağı, olay yeri inceleme raporu, katılanın beyanı ve tüm dosya kapsamına göre suça konu gazete binasına molotof kokteyli atılmasına rağmen yanma sonucu bir zarar meydana gelmediği anlaşıldığından suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden tamamlanmış kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeple BOZULMASINA, 02.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2010/17870 E. , 2012/7810 K.
MALA ZARAR VERME
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESI (18 UYGULAMASI)
YAPI NİTELİĞİ BULUNMAYAN MUHDESAT


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin dokuzuncu fıkrasında “...Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre mu­hafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sa­hipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.” hükmünün mevcut bulun­duğu, sözü edilen hükmün sadece yapılar için konulmuş olup bu kuralın kıyas yolu ile ağaç, duvar gibi yapı kavramı dışında kalan muhdesatlar yönünden uygulama olanağı bulunmadığı, anılan maddenin uygulanması nedeniyle oluş­turulan yeni parsel üzerinde mevcut ağaçlar ve duvar ile diğer muhdesatların da yer ile birlikte mülkiyetinin parselin yeni malikine geçeceği, bunlardan münhasıran yapı niteliğinde olanların bedellerinin yeni parsel maliki tarafından yapının eski sahiplerine ödenmemesi veya aralarında bu hususu düzenleyen başka bir anlaşmanın sağlanamaması yahut ortaklık varsa bunun giderileme­mesi halinde bu yapının eski sahipleri tarafından kullanılmaya devam edi­leceği, bu bağlamda; somut olayda yapılan imar düzenlemesi gereği evvelce katılana ait olan arazinin belediye tarafından iki parsele ayrılması nedeniyle oluşan parsellerden birinin üzerinde bulunan ağaçlar, duvar ve havuz ile motor evi denilen bölümlerin yeni parsel malikleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan sanık tarafından sökülmesi ve yıkılması eyleminin mala zarar verme suçunu oluşturup oluşturmadığının saptanabilmesi bakımından, öncelikle suça konu havuz ve motor evinin bulunduğu yerde keşif yapılarak bunların yapı niteliğinde, dolayısıyla halen katılanın kullanım hakkı bulunan yerlerden olup olmadıklarının saptanması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 19.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 275449. Ceza Dairesi 2011/2993 E., 2012/5599 K.

KAST-OLASI KAST
MALA ZARAR VERME


Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıkların kendilerini iki araçla takip ederek yakalamak isteyen polis memurlarınca önleri kesilip araçları durdurulduktan sonra ellerinden kurtulmak için geri manevrayla önce arkadaki sonra da öndeki polis araçlarına çarpıp kendilerine yol açarak kaçmaları eyleminde, araçlara doğrudan kastla zarar verildiği gözetilmeden yazılı gerekçe ile eylemin olası kastla işlendiği kabul edilerek cezasından TCK'nın 21/2. maddesi uyarınca indirim yapılması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (ONANMASINA), 26.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ÖncekiSonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi