TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARININ DURUŞMADA OKUNMAMASI, TANIĞIN SORGULANMAMASI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARININ DURUŞMADA OKUNMAMASI, TANIĞIN SORGULANMAMASI

TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARININ DURUŞMADA OKUNMAMASI, TANIĞIN SORGULANMAMASI


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 1830


MAHKUMİYETE ESAS ALINAN TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARIN DURUŞMADA OKUNMAMASI VE ALEYHTE İFADE VEREN TANIĞIN SORGULANMASINA FIRSAT VERİLMEMESİ NEDENİ İLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ.

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/ ... -10634.pdf
AYM Kararında gecen ilgili yargıtay kararı

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013/13199
KARAR NO: 2014/1689
KARAR TARİHİ.13.03.2014
TEBLİĞNAME NO: 10 - 2013/327132Temyiz incelemesi, sanık müdafiinin isteği üzerine duruşmalı olarak yapıldı.
Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmasının reddiyle, hükmün ONANMASINA, Başkan Vekili Ali Kınacı'nın karşı oyu ve oyçokluğu ile 13.03.2014 tarihinde karar verildi.KARŞI OY GEREKÇESİ


A) TARTIŞMA KONULARI:
Sanık hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan verilen ve resen de temyize tabi olan mahkûmiyet hükmü sanığın müdafii tarafından temyiz edilmiştir.


Sanığın telefon konuşmalarının hükme esas alındığı, ancak bu konuda verilmiş herhangi bir kararın dosyada bulunmadığı ve telefon konuşmalarına ilişkin çözüm tutanaklarının sanığa okunmadığı anlaşılmıştır.
Temyiz incelemesi sırasında;
1- Önsorun olarak, eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı, bu bağlamda;
a) Sanığın telefon konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınması konusunda verilmiş karar olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilerek duruşmada okunup sanıktan diyeceklerinin sorulması,
b) Telefon konuşmalarına ilişkin çözüm tutunaklarının duruşmada okunarak sanıktan bu konuşmaların kendisine ait olup olmadığının sorulması,
c) Sanığın konuştuğu ileri sürülen telefon hattının, konuşma tarihlerinde kimin adına kayıtlı olduğunun araştırılması
Gerekip gerekmediği tartışılmış, çoğunluk tarafından gerek olmadığına karar verilmiştir.
2- Daha sonra hükmün esası incelenmiş ve oyçokluğuyla mahkûmiyet hükmü onanmıştır.
Çoğunluğun görüşüne aşağıda belirttiğim nedenlerle katılmıyorum.

B) ÖNSORUNLA İLGİLİ KARŞI OY GEREKÇESİ:
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesinin 1. fıkrasına göre, "Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır."

Aynı Kanun'un 209. maddesinin 1. fıkrasında, delil olarak kullanılacak belgelerin duruşmada okunması; 215. maddesinin 1. fıkrasında, herhangi bir belgenin okunmasından sonra ilgililerden diyeceklerinin sorulması; 217. maddesinin 1. fıkrasında ise, hâkimin kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delile dayandırabileceği öngörülmüştür.
Bu hükümlere göre, sanığın telefon konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınması konusunda verilmiş bir karar varsa getirtilip, telefon konuşmalarına ilişkin çözüm tutanakları ile birlikte duruşmada okunması ve ilgililerden diyeceklerinin sorulması zorunludur.
Böylece bu konuda verilen kararın kanunun aradığı şartlara uygun olup olmadığı ve buna bağlı olarak telefon konuşmalarının hükme esas alınıp alınmayacağı tartışılıp belirlenecek; ayrıca sanığın telefon konuşmalarının kendisine ait olmadığını söylemesi durumunda ses analizi yaptırılması gerekecektir. Duruşmaya getirtilip okunmayan bir delilin hükme esas alınması yasaya aykırıdır.
Öte yandan, sanık telefon konuşmalarının kendisine ait olmadığını söylediğinde, konuştuğu ileri sürülen telefon hattının kime ait olduğunun da araştırılması gereklidir.

C) ESASLA İLGİLİ KARŞI OY GEREKÇESİ:
Çoğunluk tarafından eksik araştırma yönünden hükmün bozulmasına gerek olmadığı sonucuna varıldığından; sanığın telefon konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin yöntemine uygun olarak verilmiş bir karar bulunmadığı kabul edilerek, suçun sübutunun mevcut delillere göre çözümlenmesi gerekmektedir.
Hâkim veya Cumhuriyet savcısından karar alınmadan sanığın telefon konuşmalarının dinlenmesi hukuka aykırı olduğundan, ayrıca bu konuşmalara ilişkin çözüm tutanakları duruşmada okunmadığından, telefon konuşmaları hükme esas alınamaz.


Sanığın savunmasının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna veya diğer sanık Ahmet'in suçuna iştirak ettiğine ve dolayısıyla atılı suçu işlediğine ilişkin, hukuka aykırı olarak elde edilen telefon konuşmaları ile Ahmet'in sadece duruşmadaki soyut beyanı dışında, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığından, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Açıkladığım nedenlere, hükmün bozulması gerektiği düşüncesinde olduğumdan, hükmün onanmasına ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 13.03.2014


www.kararara.com


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları