Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları HACİZ İHBARNAMESİ 89/1 İLE HACİZ KONULAN TUTAR, MUHTIRA İLE İSTENEMEZ

HACİZ İHBARNAMESİ 89/1 İLE HACİZ KONULAN TUTAR, MUHTIRA İLE İSTENEMEZ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 14627


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2006/12338
KARAR NO: 2006/15074
KARAR TARİHİ:07.07.2006

>89/1 HACİZ İHBARNAMESİ İLE HACİZ KONULAN TUTARIN MUHTIRA İLE İSTENEMEZ.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

3.kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 sayılı yasa ile değişik İİK’nun 89/3. maddesi gereğince 3.şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekeceğinden bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3.kez icra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın icra dairesine gönderilmesini isteyen icra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ :3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları