Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İCRA TAKİBİ USULSÜZ TEBLİGAT, HACİZLERİN KALDIRILMASI

İCRA TAKİBİ USULSÜZ TEBLİGAT, HACİZLERİN KALDIRILMASI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 14592


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2010/23183
KARAR NO:2011/3281
KRAR TARİHİ:14.03.2011
MAHKEMESİ : Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/06/2010
NUMARASI : 2010/643-2010/611


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş , örnek 7 numaralı ödeme emri 30.10.2007 tarihinde tebliğ edilerek, hacizler tatbik edilmiştir.

Borçlu borca itrazını 05.05.2010 tarihinde takip dosyasına bildirmiş, daha sonra 26.5.2010 tarihinde tebligatın usulsüz yapıldığına ilişkin icra mahkemesi kararını sunarak, takibin durdurulmasını ve hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.İcra dairesince, icra
mahkemesi kararı kesinleşmediğinden hacizlerin kaldırılması talebi reddedilmiştir.


Mersin 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 10.05.2010 tarih ve 2010/515esas -501 sayılı kararı ile borçlunun şikayeti üzerine, ödeme emrinin borçluya 03.05.2010 tarihinde tebliğ edildiğinin tesbit edildiği ve kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
İİK. nun 62/1. maddesi gereğince; takip şekline göre borçlu, tüm itiraz nedenlerini kendisine ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde “icra dairesine” bildirmek zorundadır. İİK ' nun 78. maddesi gereğince, ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itraz etmiş ise, itiraz kaldırıldıktan sonra alacaklı haciz konulmasını isteyebilir. İİK' nun 364. maddesi gereğince de, icra mahkemesinin takip hukukuna ilişkin şikayetler üzerine verdiği kararların ifası için kesinleşmesi gerekmez.

Somut olayda borçlu ,ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiğinin icra mahkemesince tesbit edildiği tarihe nazaran süresinde icra dairesine itrazını bildirmiştir. Bu durumda takip kesinleşmeden önce konulmuş hacizlerin kaldırılması gerekmektedir. Borçlu vekilinin hacizlerin kaldırılması talebinin icra dairesince reddine ilişkin kararı, yukarıda açıklanan yasa hükümlerine aykırı olup, mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları