Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

SİGORTA,ZMMS TEMİNAT KAPSAMI

Cevapla
FILIZ
Kıdemli **** Üye
Mesajlar: 310
Kayıt: 16 Mar 2013 15:55

SİGORTA,ZMMS TEMİNAT KAPSAMI

Mesaj gönderen FILIZ »

T.C
YARGITAY
17.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2012/5743 .
KARAR No: 2013/4496
KARAR TARİHİ: 1.4.2013
.


Davacı vekili, davalıların işleteni/sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın trafik kazası sonucunda kusurlu olarak müvekkilinin idaresindeki araçla çarpıştığını, olayda davacının ağır şekilde yaralandığını, tedavi gördüğünü ve tedavisinin devam ettiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL. geçici iş göremezlik, 2.100,00 TL. bakıcı gideri, 900,00 TL. tedavi yol gideri ve 6.000,00 TL. sürekli maluliyet olmak üzere toplam 10.000,00 TL. maddi tazminatın her iki davalıdan, 10.000,00 TL. manevi tazminatın davalı Emre'den faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiş, bilahare manevi tazminat talebinden feragat ettiklerini belirtmiş, 24.10.2011 tarihli ıslah dilekçesiyle geçici iş göremezlik taleplerini 2.587,11 TL. na, sürekli maluliyete ilişkin taleplerini 56.157,02 TL.na yükselttiklerini bildirmiştir.

Davalı sigorta vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuş, diğer davalı cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, davalı Emre hakkındaki manevi tazminat talebinin feragat nedeniyle reddine, davalı sigorta şirketi hakkındaki geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve tedavi yol gideri talebinin bu zararlardan 6111 Sayılı Kanun uyarınca SGK sorumlu olduğundan pasif husumet nedeniyle reddine, bu zarar kalemleri olarak toplam 4.087,11 TL.nın
(hüküm fıkrasında belirtilen tarihlerden başlayacak) yasal faiziyle davalı Emre'den tahsiline, sürekli iş gücü zararı olarak toplam 56.157,02 TL.nın (hüküm fıkrasında belirtilen tarihlerden başlayacak) yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalı sigorta şirketinin poliçe limitiyle sorumluluğuna, fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-) Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat (geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve tedavi yol gideri) istemine ilişkindir.

Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı",

Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.

Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır, Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluğun Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçtiğinde kuşku yoktur.

Ancak, davacı vekilinin temyiz konusu ettiği geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve tedavi yol giderine ilişkin tazminat kalemleri yukarıda açıklanan ve 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamındaki “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri” ne ilişkin tedavi giderlerinden olmayıp ZMSS poliçesi gereğince davalı sigorta şirketinin sorumluluğu devam ettiğinden anılan yasa kapsamı dışında kalan bu giderlerden davalı sigorta şirketinin de sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj