GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, VASİNİN VESAYET YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, VASİNİN VESAYET YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, VASİNİN VESAYET YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27719TCK-- MADDE 167
Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep
(1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.


YARGITAY 15. Ceza Dairesi
Esas: 2012/9944
Karar: 2014/4768


Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılan vekili 25/02/2011 tarihli dilekçesi ile şikayetlerinden vazgeçtiğini, haklarından feragat ettiklerini belirtmekle, sanık müdafinin temyiz istemi ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

Güveni kötüye kullanma suçunda, başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, cezalandırılmaktadır. Zilyetlik rızayla faile devredilmelidir.

Katılan ve sanığın değişik tarihlerde farklı mahkemelere başvurarak, annelerine vasi olarak atandıkları, sanığın Vesayet Mahkemesi'nden herhangi bir karar ve izin almadan kısıtlanana ait İş Bankası ...Şube Müdürlüğü nezninde bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen kıymetli şeyleri alarak mal edindiği ve hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçunu işlediğinin iddia olunduğu somut olayda; suçtan zarar görenin sanığın annesi olması nedeniyle, TCK'nın 167/1. maddesi uyarınca sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 13.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları