PAY ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİL, DAVA DIŞI MİRASÇILARI DA KAPSAR ŞEKİLDE KARAR • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları PAY ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİL, DAVA DIŞI MİRASÇILARI DA KAPSAR ŞEKİLDE KARAR

PAY ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİL, DAVA DIŞI MİRASÇILARI DA KAPSAR ŞEKİLDE KARAR


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27528YARGITAY 1. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/8248
KARAR: 2015/8202


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı, pay oranında tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Dosya içeriğine ve toplanan delillere göre; tarafların miras bırakanı Ö.. E..'ün davaya konu 585 ve 644 parsel sayılı taşınmazlarını satış yoluyla davalı oğlu Nedim'e temliki işlemlerinin, mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu belirlenmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş olması kural olarak doğrudur. Davalının, bu yöne değinen temyiz itirazı yerinde değildir, reddine.

Ancak, davacılar, miras payları oranında tapu iptal ve tescil istedikleri halde, istek aşılarak, dava dışı mirasçıları da kapsar şekilde iptal ve tescile karar verilmesi doğru olmadığı gibi; mirasçılık belgesine atıf yapılarak, tescile karar verilen kişi ve pay belirlemesi yapılmadan HMK'nun 297 maddesindeki yasal düzenlemeye aykırı infazda şüphe ve tereddüt uyandıracak şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Öte yandan, dava konusu taşınmazların keşfen belirlenen değerinden davacıların miras payına isabet eden tutar üzerinden harca hükmedilmesi gerekirken, dava dilekçesin de gösterilen dava değeri üzerinden eksik harcın hüküm altına alınması da yerinde değildir.

Davalının, bu yöne değinen emyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlere hasren (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 03.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları