NAFAKA MAAŞ HACZİ, NAFAKA KARARININ BOZULMASI, MAAŞ KESİNTİSİNİN DURDURULACAĞI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları NAFAKA MAAŞ HACZİ, NAFAKA KARARININ BOZULMASI, MAAŞ KESİNTİSİNİN DURDURULACAĞI

NAFAKA MAAŞ HACZİ, NAFAKA KARARININ BOZULMASI, MAAŞ KESİNTİSİNİN DURDURULACAĞI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18288


T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/15192
KARAR NO: 2017/17169
KARAR TARİHİ: 20.12.2017


>>NAFAKA NEDENİ İLE MAAŞA KONULAN HACZİN DURDURULMASI-- BORÇLUNUN MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİNİN, NAFAKA İLAMININ YARGITAYCA BOZULMASI SONRASI, YENİ VERİLECEK KARARIN İBRAZINA KADAR DURDURULMASI GEREKİR.
2004/m.40

ÖZET : Dava, maaşından yapılan nafaka kesintisinin iadesi, takibin durdurulması ve iptali istemlidir.

Takip dayanağı ilam, Yargıtay'ca bozulmuş olup, bu durumda takip İİK madde 40/1'e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

Mahkemece, borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Borçlu, takibe konu nafaka alacağına dair kararın, Yargıtay'ca bozulduğunu, yeniden yapılacak yargılama sonucunda nafaka miktarı ve işlemeye başlayacağı tarih yeniden belirleneceğinden, alacak miktarının değişeceğini, bu sebeple bu aşamada maaşından kesinti yapılmasının mağduriyetine neden olacağını belirterek, haksız ve nesnetsiz olarak maaşından yapılan kesintinin iadesine, takibin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 40. maddesinin 1. ve 2. fıkrası "Bir ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur." hükmünü içermektedir.

Somut olayda takip dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/201 Esas, 2013/141 Karar sayılı ilamı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 07.05.2014 tarih 2014/504 Esas, 2014/7035 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bu durumda takip, İİK madde 40/1'e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir. Bu halde, Mahkemece, önüne getirilen uyuşmazlıkta borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları