TAŞINMAZA 3083 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KISITLI ŞERHİ KONULMASI, ORTAKLIĞIN GİD... • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları TAŞINMAZA 3083 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KISITLI ŞERHİ KONULMASI, ORTAKLIĞIN GİD...

TAŞINMAZA 3083 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KISITLI ŞERHİ KONULMASI, ORTAKLIĞIN GİD...


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27544YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/10614
KARAR NO: 2017/3421


Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 08.01.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 23.09.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, İİK’nın 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak açılan ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili; davalılardan B... ve D...’un borcundan dolayı 364 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesini istemiştir.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 13. maddesinin son fıkrası gereğince kısıtlama süresi içinde bulunduğundan ortaklığının giderilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 13/1 maddesi '' Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescil sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre beş yılı aşamaz. Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir...'' ve son fıkrasının son cümlesi "Ayrıca mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine karar veremezler" şeklinde iken 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 13. maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Somut olayda, dava konusu 364 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında 3083 sayılı Kanun gereğince kısıtlı olduğuna ilişkin 04.01.2013 tarihli şerh bulunmakta ise de 3083 sayılı Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine karar verilemeyeceğine ilişkin satış yasağı sona ermiştir.

Bu durumda mahkemece, dava konusu taşınmazla ilişkin 3083 sayılı Kanuna dayalı şerh nedeniyle ortaklığın giderilemeyeceğine ilişkin yasa hükmünün iptal edildiği gözetilerek işin esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 26.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları