VEKALET ÜCRETİ, İSTİFA, YARGILAMANIN TAMAMINDA VEKİLLE TEMSİL EDİLME ŞARTI... • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Danıştay Kararları Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları VEKALET ÜCRETİ, İSTİFA, YARGILAMANIN TAMAMINDA VEKİLLE TEMSİL EDİLME ŞARTI...

VEKALET ÜCRETİ, İSTİFA, YARGILAMANIN TAMAMINDA VEKİLLE TEMSİL EDİLME ŞARTI...


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27705Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/5143
Karar No : 2015/6589

İstemin Özeti
: İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 tarih ve E:2014/868; K:2015/70 sayılı kararının davacı şirketçe, vekalet ücretine hükmedilmemesi yönünden; davalı idarece, iptale ilişkin kısmının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek karşılıklı olarak temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi :Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen kısmına ilişkin temyiz talebinin reddinin gerektiği, davacılardan araç sahibi şirketin vekalet ücreti yönünden yaptığı temyiz talebinin ise, avukatla temsil edilmelerine rağmen şirket lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilerek kararın bu kısım yönünden bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirkete ait 34 KB 0194 plakalı aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ile araç sürücüsü olan diğer davacıya 2.181,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 19.04.2014 tarih ve 385694,175438 sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 9. İdare Mahkemesince; dava konusu aracın işlem tarihinde geçerli turizm servis aracı güzergah izin belgesi bulunduğundan, ilgili belediyeden izin veya ruhsat alınmaksızın ticari yolcu taşımacılığı yapıldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Anılan İdare Mahkemesi kararının, davalı idare tarafından esası yönünden, davacılardan Orijinal Seyahat Hizmetleri A.Ş. tarafından ise lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyize konu kararın, söz konusu aracın altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ile diğer davacı araç sürücüsüne idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin kısmının temyiz incelemesi:

Temyize konu kararın, söz konusu aracın altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ile diğer davacı araç sürücüsüne idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin kısmı yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenleri bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmemektedir.

Temyize konu kararın, davacı şirket lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmına yönelik temyiz incelemesi:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade edeceği belirtilmiş; anılan Kanun'un 168. maddesine dayanılarak çıkarılan ve uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2/1 maddesinde; "Bu tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır..." ; 5. maddesinde ise "Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretin tamamına hak kazanır" düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere vekalet ücretinin, vekilin hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade edeceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin yargılama aşamasının başında iki ayrı vekil ile temsil edildiği, 14.10.2014 tarihinde dosyaya giren dilekçe ile vekillerden birisinin istifa ettiği, diğer vekilin ise görevine devam ettiği görüldüğünden, yargılama aşamasının tamamında vekil ile temsili sağlanan davacı şirket lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin Mahkeme kararında bu yönüyle hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 tarih ve E:2014/868; K:2015/70 sayılı kararının söz konusu aracın altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ile diğer davacı araç sürücüsüne idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA, davacı şirketin temyiz isteminin kabulü ile davacı şirket lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmının BOZULMASINA, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


  • POPULER KONULAR

Dön Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları