KMK, KAT MALİKİ OLMAYANDAN ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİ MİSİL ASLİYE • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları KMK, KAT MALİKİ OLMAYANDAN ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİ MİSİL ASLİYE

KMK, KAT MALİKİ OLMAYANDAN ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİ MİSİL ASLİYE


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18504


T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/8902
KARAR NO: 2015/10995
KARAR TARİHİ: 11.11.2015


>KMK, KAT MALİKİ OLMAYANIN KİŞİYE KARŞI ORTAK ALANA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI, ASLİYE HUKUK

DAVA : Taraflar arasındaki davada Erzurum Sulh Hukuk ve Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:


KARAR

Dava, elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Erzurum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince, davalılardan E.. B..'un kat maliki olmadığı gerekçesiyle davalı E.. açısından dosya tefrik edilerek görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.


Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesince ise, Kat Mülkiyeti Kanununun 18/2. maddesinde, kanundaki kat maliklerinin borçlarına dair hükümlerin bağımsız bölümlerdeki kiracılara, oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak yararlananlara da uygulanacağının düzenlendiği, davalının davaya konu yerde 15 yıldır oturduğu, bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

634 sayılı Kanunun 35/b maddesinde "Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması" hükmüne, 16. maddesinde “Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmüne yer verilmiş, diğer yandan aynı Kanunun Ek madde 1. maddesi ile de “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 18/2. maddesinde ise ''Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' düzenlemesi mevcuttur.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu ana taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Dava dilekçesinde davalının ana taşınmazın ortak alanına yapılan müdahalesinin önlenmesi ile kal ve ecrimisil istenmiştir. Davalı E.. B.. kat maliki olmadığı gibi satın aldığı ve kullandığını iddia ettiği bölüm bağımsız bölüm olmayıp ortak kullanım alanlarından olduğuna göre kat maliki olmayan davalı yönünden uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 11/11/2015 gününde oy birliği ile karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları