kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2010/10571 E., 2010/11909 K.
 • BAĞIMSIZ BÖLÜM
 • TESCİL

   

 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 718 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29.07.2008 gününde verilen dilekçe İle tapu iptali tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.05.2010 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  Davacı, davalı ile kardeş olduklarını, tapuda 8072 ada 2 sayılı parsel numarası ile davalı adına kayıtlı olan taşınmazı müşterek gelirleriyle satın aldıklarını, kendi geliri ile de 2 sayılı parsel üzerine yapılan yapının 1. katını yaptırdığını, bu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının adına tescilini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, bilirkişi raporunda bulunan zemin kattaki bağımsız bölüme ait arsa payının davacı adına tesciline karar verilmiştir.

  Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

  Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden; 8072 ada 2 sayılı parselin arsa niteliği ile davalı adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Türk Medeni Kanununun 718. maddesi uyarınca arazi üzerindeki mülkiyet hakkı yapıları, bitkileri ve kaynakları da kapsar. Kısaca, tapuda kayıtlı bir taşınmazın maliki kimse kural olarak üzerindeki yapılar da ona aittir. İstisnalar dışında araziyi ayn, üzerindeki yapıyı ayrı düşünme olanağı yoktur. Şayet iddia edildiği gibi yapıdaki bir bağımsız bölüm üçüncü kişinin katkılarıyla meydana getirilmişse, bu durum katkıda bulunana mülkiyet hakkını isteme yetkisini vermez. Ancak, kanıtlandığı oranda alacak talep edilebilir.

  Yapılan bu saptamalar bir yana bırakılarak arazinin ayrı, üzerindeki binanın ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle isteğin yazılı olduğu şekilde kabulü doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 02.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA