kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/1354 E., 2009/9469 K.
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
 • TEMİNAT MEKTUBU
 • TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 82 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 110 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu İşle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  İcra Müdürlüğü tarafından 23.10.2008 tarihinde MSB Hukuk Müşavirliği Davalar Daire Başkanlığı'na gönderilen haciz yazısında, borçlu şirketin müzekkerede yazılı borçlar için Bakanlık nezdindeki tüm hak ve alacak, istihkak, nakit teminat ve teminat mektuplarına haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi MSB, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesi gereğince, her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatların haczed ilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı nedeniyle, teminat mektupları üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiştir.

  Dairemizin yerleşik içtihatları gereğince teminat mektupları, hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebilecektir. Başka bir iş için haczi mümkün olmadığından, şikayetin kabulü ile teminat mektupları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

  Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü İle mahkeme karannın yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA