kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/24214 E., 2010/6021 K.
 • ADİ ORTAKLIK PAYININ HACZİ
 • ŞİKAYET

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 94 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 16 ]
 • 743 S. TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) [ Madde 629 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 534 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

  BK'nın 534. maddesi hükmüne göre; adi ortaklığın iktisap ettiği veya şirkete devredilen şeyler, alacaklar, mallar, haklar, ayni haklar şirket sözleşmesinde kabul edilen kurallara uygun olarak şirketin müşterek malı olur. Şerikler bu mallar üzerinde MK'nın 629. maddesi gereğince iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. İştirak halinin tek istisnası ortaklardan birinin payını başkasına temlik edebilmesidir. Ancak bu paya malik olan üçüncü kişi şirketi idare etmek, denetimde bulunmak hakkına sahip olmaz.

  Bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o şerikin tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler. Ne var ki şirket sözleşmesinde bu kuralın aksi de kararlaştırılabilir.

  Açıklanan bu hükümlere aykırı olarak adi ortaklığın malları üzerine haciz konulması halinde bu husus ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabilir.

  Somut olayda İcra Müdürlüğü'nce yazılan haciz talimatlarında, borçlu hanesinde Y…

  …-H…

  …-O…

  … İş Ortaklığı sözcükleri yazılı olup, bu durum adi ortakların mallarının haczi sonucunu doğuracağından, mahkemece bu yöne ilişkin şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

  S o n u ç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA