kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2008/755 E., 2008/2033 K.
 • MARKA
 • TANIŞMIŞLIK İDDİASI

   

 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 7 ]
 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 8 ]
 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 2 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 07.12.2005 gün ve 2004/15-2005/629 sayılı kararı onayan Daire'nin 02.10.2007 gün ve 2006/3968-2007/12266 sayılı kararı aleyhinde davalılar TPE ve J... O... E... Ltd. vekilleri tarafından karar düzeltilmesi İsteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi İçinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin 99/23183 sayı ile tescilli "şekil+A...-..." tanınmış markasının sahibi olduğunu, davalı şirketin ise "A... W... C..." ibaresinin marka olarak tescil başvurusunda bulunduğunu, başvuru konusu işaretin müvekkili adına tescilli markasına benzer olduğunu ve itirazlarının da davalı TPE tarafından kabul edilmediğini ileri sürerek, 11.04.2003 gün ve M-757 sayılı TPE YİDK karann iptaline, İşaretin marka olarak tescili halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

  Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar Dairemizce onanmıştır. Davalılar vekilleri, ayn ayrı karar düzeltme talep etmiştir.

  Mahkemece, davacı adına tescilli 1995/169503 sayılı "A... Ayrıntılardan Kurtulun" markasının 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi uyannca tanınmış marka olması nedeniyle, davalılardan J... şirketi tarafından "A... W... C..." ibaresinin farklı sınıflara ilişkin (16. ve 24. sınıflar) 30.01.2000 tarih ve 2000/1 sayılı marka başvurusuna yönelik davacı itirazlarının yerinde olduğu gerekçesiyle, davacı itirazının reddine dair TPE YİDK kararının iptaline ve tescil edilen davalı markasının da hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

  Oysa, davacı şirket adına tescilli 1995/169503 sayılı marka başlangıçta 29.09.1995 tarihinden geçerli olarak dava dışı A... Ltd. Şti. adına tescil edildikten sonra, 04.12.2000 tarihinde yine dava dışı B... Holding A.Ş.Ve devredilmiş ve nihayet 03.10.2002 tarihinde de davacıya devredilmiştir.

  Dava dosyasına sunulan deliller, mahkeme kararları ve bizzat devreden dava dışı B... Holding A.Ş.'ce dava konusu marka başvurusuna karşı TPE nezdinde yapılan itiraz dilekçelerlndeki açıklamalardan, 1995/169503 sayılı markanın dava dışı B... Holding A.Ş. tarafından 04.12.2000 tarihinde dev-ralınmasından sonraki kullanımı sonucu 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi anlamında tanınmış hale getirildiği anlaşılmaktadır. Davalı J... şirketinin dava konusu marka başvurusu ise, 03.01.2000'de yani tanınmışhktan önceki bir tarihte gerçekleşmiştir.

  O halde, 556 sayılı KHK'nın 8/4. fıkrası birinci cümlesi uyarınca davalı şirketin marka başvurusu yapbğı tarihte henüz tanınmış olmayan farklı hizmet sınıflarına ilişkin (35, 36 ve 41. sınıflar) 1995/169503 sayılı markanın varlığından dolayı dava konusu başvurunun tesciline engel bir halin varlığından söz edilemez. Bir başka deyişle, bir markanın tanınmış olduğuna dayalı İddia ancak, tanınmıştık statüsüne kavuştuktan sonraki tarihlerde tescil başvurusu yapılan ve tescili gerçekleşen markalara karşı ileri sürülebilir. Bu düşüncenin aksinin kabulü, başvuru konusu işaret ve kapsadığı sınıflar bakımından 556 sayılı KHK ile benimsenen tescil başvurusuyla kazanılan Öncelik ilkesine uygun düşmeyeceği gibi, tanınmış marka korumasından önce kazanılmış bir hakkın ortadan kaldırılması sonucuna yol açacağından MK'nın 2. maddesine de aykırılık oluşturur.

  Somut uyuşmazlıkta da, 1995/169503 sayılı markaya önceki malik B... Holding A.Ş. tarafından devir alındığı 04.12.2000 tarihinden sonra tanınmışlık vasfı kazandırıldığına göre, anılan markanın tanınmışlık vasfına dayanılarak davalı J... tarafından 03.01.2000 tarihinde ve farklı sınıflar için yapılan marka başvurusu için de tescil engeli oluşturacağı kabul edilemez.

  Ancak, dava konusu marka başvurusuna karşı B... Holding A.Ş. vekili tarafından Enstitü'ye yapılan ilk itirazda, davalı başvurusundaki 16. ve 24. sınıfları da kapsayan ve daha sonra davacıya devredilen 1999/23813 sayılı "A... M..." ibareli marka başvurusuna da dayanılmıştır. TPE Markalar Dai-resi'nce ise, davalı J... adına daha önceki bir tarihte 1998/15233 sayılı "A... T..." markasının bulunması nedeniyle başvurunun kapsadığı 16. ve 24. sınıf emtialar bakımından öncelik hakkının davalı 3...'ye ait olacağı gerekçesiyle itiraz reddedilmiştir.

  O halde, taraftar arasındaki uyuşmazlığın davalı 3... adına tescilli 1998/15233 sayılı markası ile sonradan davacıya devredilen 1999/23813 sayılı marka başvurusunu oluşturan işaretler ve kapsadıkları sınıflar gözönüne alınarak 556 sayılı KHK'nın 7/1-b, 8/1-b ve 8/3. maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, kararda yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmediğinden, davalılar vekillerinin karar düzeltme istemlerinin kabulü ile. Dairemizin 02.10.2007 tarih ve 3968/12266 sayılı onama ilamının ortadan kaldırılarak karann yukarıda açıklanan gerekçe itibariyle bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukanda açıklanan nedenlerle, davalılar TPE ve JL. O... E... Ltd. vekillerinin karar düzeltme taleplerinin kabulüyle Dairemizin 02.10.2007 tarih ve 3968/12266 sayılı onama ilamının ortadan kaldırılmasına, karann açıklanan gerekçe ile davalılar yaranna (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 15.02.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA