kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1990/7329 E., 1990/12955 K.

DAVA HAKKI

EVLİLİĞİN BUTLANI

EVLİLİĞİN FESHİ

MÜŞAVİR

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ

SAYI
Esas Karar
90/7329 90/12955

Özet :İştirak müşaviri evlenmenin feshi davası
açabilir.(Muhalefetim var)
Temyiz Eden :Davalı

Taraflar arasındaki davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun ll2/2. maddesi, karı kocadan biri evlenme akdinin
yapıldığı sırada bir akıl hastalığına müptela veya daimi bir sebeple temyiz
kudretine sahip değilse evlenmenin batıl olduğunu hükme bağlamıştır.
Davacı henüz vesayet altında bulunmadığı bir sırada ll.3.l988
tarihinde davalı ile evlenmiştir. Bu husus Kartal l.Sulh Hukuk Hakimliğinin
l984/891 ve l97/852 sayılı dosyaları ile sabittir.
Davacı Nuri’ye oğlu Doğan müşavir olarak atanmıştır.
İştirak müşaviri, müşaviri olduğu kişinin kanuni temsilcisi teğildir.
Kural olarak onun adına dava açamaz. Ancak olayımızda kendisine müşavir tayin
edilen Nuri Ersönmez l7.2.l989 günlü oturumda evlenmenin feshini dava
edeceğini açıklamış ve bu konuda müşavirine açıkca yetki vermiş ve ifadesini
imzası ile tevsik etmiştir. Artık onun bu beyan ve mahkemenin onayı
karşısında müşavirin yalnız olarak vekil dahi tutmaya gerek kalmadan bu
davayı açıp, takibedebileceğinin kabulü gerekmiştir. (Kuru: l979-C:I S:711)
Kaldıki M.K.nun ll3 maddesi butlan davasının alakadarlardan herbiri
tarafından açılabileceğini hükme bağlamıştır.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 8.8.l984 ve 30.5.l988
adli tıp kurumu başkanlığının 23.1.l985 ve l6.l.l989 günlü raporlarından
tarafların evliliklerinin icrası anında davacı nurinin vvesayeti gerektirecek
boyutta bir akıl hastalığına müptela olduğu anlaşılamamaktadır.
O halde mahkemece yapılacak iş bu raporlar ile müstenidatına oluşturan
müşahade kağıtlarını dosya ve ekleri ile birlikte Adli Top Kurumu
Başkanlığına göndermek davacının ll.3.l988 günlü evlenme akdinin icrası
sırasında evlenmenin feshini gerektirecek boyutta akıl hastalığına müptela
olup olmadığını tesbit ettirmek ve diğer delillerle birlikte hasıl olacak
sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
Bu husus dikkate alınmadan delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya
düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozmada
oybirliğiyle sebebinde oyçokluğuyla karar verildi. l3.l2.l990

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE


MUHALEFET ŞERHİ

Yaptığı evlenme aktinin butlanına hükmedilmesi istenen Nuriyi vesayet
altına alınması istenmiş mahkeme sonunda vesayet altına alınmasını gerektiren
bir halin olmadığı belirlenerek l7.2.l989 günlü kararla oğlu Doğan müşavir
tayin edilmiştir.
Bu dava 20.4.l989 gününde Nuri adına müşaviri Doğan’ın vekili
tarafından açılmıştır.
Doğan’ın iştirak müşaviri olduğu; iştirak müşavirinin müşaviri olduğu
kişinin temsilcisi olmadığı çoğunluk tarafından da kabul edilmektedir. Ancak
kendisine müşavir tayin edilen Nurinin l7.2.l989 günlü oturumda (müşavir
tayinine ilişkin davada) verdiği yetkiye istinadan bu davanın açıldığı
savunulmaktadır. Dava dilekcesi müşavir Doğanın vekili Avukat tarafından
düzenlenmiştir. Sulh Hakimi huzurundaki beyana istinadan, müşavir Doğanı
Nurinin vekili olarak kabul etmek bile, bu beyan ile başkasını tevkil için
yetki verilmediğinden avukatın Nurinin vekili olarak Nuri adına dava açtığını
kabul etmek mümkün değildir. (HUMK.67, B.K. 390/3 ve Avukatlık Kanunu l7l)
Doğanın kendi adına bir irade açıklaması yoktur. Bu sebeple
M.K.ll3.maddesinde gösterilen ilgili olarak açtığı bir davadan da söz
edilemez.
Bu sebeplerle HUMK.67/1 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına
karar vermek gerekir. Karar bu sebeple bozulmalıdır.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA