kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K.

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT

USULİ KAZANILMIŞ HAK

 

“ÖZET”

İLK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KARŞI DAVACININ 5/8 KUSURLU KABUL EDİLİP, DAVACI VEKİLİNİN DE BU KUSUR ORANINI KABUL ETMESİ USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURACAKTIR. BU KABULE RAĞMEN SONRADAN ALINAN VE KARŞI DAVACIYI 6/8 KUSURLU KABUL EDEN RAPORUN HÜKME DAYANAK YAPILMASI TAZMİNAT MİKTARLARINI DEĞİŞTİRECEĞİNDEN DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Davacı K..... ve A.. vekili tarafından, davalı M...... ve A... Sigorta A.Ş. aleyhine 11.06.2004 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl ve karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.12.2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı-karşı davacı Mustafa vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun ge-rektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı-karşı davacı M......’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalı-karşı davacı Mustafa’nın diğer temyiz itirazlarına gelince;

Mahkemece alınan 17.06.2005 tarihli bilirkişi raporunda davalı-karşı davacı M.....’nın 5/8 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Davacılar A.. ve K..... vekilinin 27.06.2005 tarihli oturumda belirlenen kusuru kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu kabul beyanı karşı taraf lehine usuli kazanılmış hak doğurur. Davacı vekilinin kabul beyanına rağmen, mahkemece 12.09.2005
tarihli Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ve davalı M......’nın 6/8 kusurlu olduğunu belirleyen raporun esas alınarak karar verilmiş olması, davalı M.....’ya karşı açılan davada onun aleyhine olarak fazla ve aynı zamanda karşı davacı olan M......’nın açtığı davada da daha az tazminata karar verilmesi sonuçlarını doğurduğundan verilen kararın bozulması gerekmiştir.

Ayrıca, karşı davanın davacısı olan M.....’nın yaptığı tespit giderlerinin de karşı taraftan tahsili istendiğine göre, mahkemece bu giderlerin de yargılama giderlerinden sayılarak hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı, birleşen dosyanın davacısı M..... yararına (BOZULMASINA), diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 05.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA