kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Hukuk Dairesi 1990/404 E., 1990/8080 K.

ECRİMİSİL

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Üçüncü Hukuk Dairesi

E. 1990/404
K. 1990/8080
T. 18.10.1990


ÖZET : Davalının taşınmazı kötüniyetle işgal etmiş olması durumunda, ancak
tazminata hükmedilebilir.

Davalının tespite itiraz davasının kesinleştiği tarihe kadar taşınmazın
iyiniyetli zilyedi olduğu kabul edilerek ancak o tarihten sonraki süre için
ecrimisile hükmedilebilir.

(743 s. MK. m. 908)

Dava dilekçesinde, 1.580.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte
davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile
1.011.968 liranın tahsili cihetine gidilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından
tem-yiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair
temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, ecrimisil isteminin dayanağı bulunan Medeni Kanunun 908. maddesine
göre, davalının taşınmazı kötü niyetle işgal etmiş olması halinde ancak
tazminata hükmedilebilir.

Dosya kapsamından anlaşıldığına göre, dava konusu taşınmaz 1981 yılında
yapılan tapulama tespiti sırasında tapu kayıtlarına ve satış senetlerine
dayanılarak davalı ile oğlu adına tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Davalının, taşınmazın kendi payına düşen payı ile oğlu payına düşen bölümünü
kendi ve oğlu lehine tesis edilmiş bulunan kaydın iptaline kadar iyi niyetle
tasarruf ettiğinin kabulü gerekir.

Tesbite itiraz davasına ilişkin dosyada, davalının taşınmazın kendi ve oğlu
adına tesbiti konusunda herhangi bir hile veya başkaca bir sania kullandığına
dair hiç bir belge ve iddia bulunmamaktadır.

Bu durumda, davalının tesbite itiraz davasının sonuçlandığı (kesinleştiği)
tarihe kadar taşınmazın iyiniyetli zilyedi olduğu kabul edilerek ancak o
tarihten sonraki süre için ecrimisile hükmedilebilir.

Bu itibarla, yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin
ödenen temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.10.1990
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA