kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1990/6864 E., 1990/10113 K.

MANEVİ ZARAR

MESLEK HASTALIĞI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E. 1990/6864
K. 1990/10113
T. 2.10.1990ÖZET : 506 sayılı Kanuna göre tespit edilen hastalıklar listesi dışında,
hernangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı üzerine
çıkabilecek anlaşmazlıkların Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’nca
karara bağlanması gerekir.

Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu aracılığı ile bir inceleme yapılmadığı
takdirde, Adli Tıp aracılığı ile inceleme yaptırılarak sonucuna göre karar
verilmelidir.

(506 s. SSK. m. 11) (818 s. BK. m. 47)

Davacıların murislerinin meslek hastalığı sonucu ölümü üzerine uğranılan
manevi zararın ödetilmesine karar verilmesini istemişlerdir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmekle dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacılar, murislerinin “Myokord Enfaktüsü’nden öldüğünü, ölüme sebep olan
hastalığın çalıştığı yerin iş şartlarından meydana geldiğini iddia ederek
manevi tazminat istemişlerdir.

İşin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen hastalık veya arıza meslek
hastalığı sayılır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11. maddesinde ve
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün 62. maddesinde meslek hastalığı;
sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak tanımlanmıştır. Sosyal Sigorta Sağlık
İşlemleri Tüzüğünde meslek hastalıkları, hastalığı meydana getiren zararlı
ajanların gruplarına göre beş listede toplanmıştır. Öte yandan, 506 sayılı
Kanunun 11. maddesinin son fıkrasında, bu Kanuna göre tesbit edilmiş
hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp
sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlıkların Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu’nca karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır.

Şu durumda, miras bırakanın ölümüne sebep olan “Myokord Enfaktüsü’nün meslek
hastalığı sayılıp sayılamayacağı hususunun sözü edilen kanun ve tüzük
hükümleri uyarınca Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu aracılığı ile, oraca
bir inceleme yapılmadığı takdirde Adli Tıp aracılığı ile inceleme
yaptırılarak sonucuna göre karar vermek gerekir. Bu tür bir incelemeyi
içermeyen ve kesin bir kanaat taşımayan raporlara dayanılarak hüküm tesisi
isabetli değildir.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten (BOZULMASINA),
temyiz peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.10.1990 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA