kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7772 E., 1995/9885 K.

ACELE EL KOYMA

TERKİN

TESCİL (BAŞKASININ TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPI)

TESPİT

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7772 1995/9885

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde 2492 sayılı yasanın 16. maddesi gereğince tespit,
terkin, acele el koyma istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dava konusu yapı tapuda başkası adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yer
aldığına göre mütemmim cüzü niteliğinde olan yapının terkini de söz konusu
olmayacağı cihetle, bu konudaki istemin reddi doğru değilse de Kamulaştırma
Kanununun 16. maddesine göre binanın nitelikleri tespit edildikten sonra, bu
tespitin kamulaştırma gereği yapıldığı yolunda tapuya şerh verilmesi
gerekirken bu istemin de reddine karar verilmesi doğru değilse de, bu hususun
düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm
fıkrasının ikinci satırında yer alan “yetinilmesine” sözcüğünün çıkarılarak
onun yerine “....bu hususun tapuya şerh edilmesine” ibaresinin konulması
suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu hali ile ONANMASINA,
aşağıda yazılı fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene
iadesine, 10.10.1995 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA