kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/7525 E., 2002/9078 K.

KİRACININ AKTİF HUSUMET EHLİYETİ

MÜDAHALENİN MENİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.Hukuk Dairesi
ESAS KARAR
2002/7525 2002/9078

Y A R G I T A Y İ L A M I

Mahkemesi :A. Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarihi :16.5.2002
Nosu :2001/1483-2002/726
Davacı :Adnan
Davalı :Durak

Dava dilekçesinde müdahalenin men’i istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, ortak yer niteliğindeki bahçede yapılan ağaçlandırma ve açılan kuyu nedeniyle müdahalenin önlenmesi istemini ilişkin olup; davacı kat maliki olmayıp mülkiyeti babasına ait olan 1 nolu bağımsız bölümden daimi surette faydalanan kişidir.
Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi hükmüne göre; kural olarak, ortak yere müdahale ve sair hususlarda dava açma yetkisi kat maliklerine aittir. Yargıtay uygulamalarında kat maliki olmadığı halde bağımsız bölümlerden birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin ortak yerleri kullanmasının engellendiği hallerde dava hakkının varlığı kabul edilmekte ise de, kat maliklerinin rızasını gerektiren ortak yerlerdeki tesis ve değişiklikler nedeniyle dava açma hakkı, anılan Yasanın 19.maddesi uyarınca bu tesis ve değişikliklere muvafakat verme veya vermeme hakkına sahip olan kat malikine ait olduğundan bu hususlarda malik olmayan kimsenin aktif husumet ehliyeti bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle aktif husumet ehliyeti yokluğuna dayanılarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilip davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA