kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7710 E., 1995/8748 K.

GÖREV (KAT MÜLKİYETİ)

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMADIĞI DURUMLAR

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7710 1995/8748

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde 7.870.000 Tl alacağın faiz ve masraflarla birlikte
davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın görev yönünden
reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Geri çevirme kararı üzerine dosyaya getirtilen tapu kaydına göre
anagayrimenkulde kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulmamış bulunduğu
anlaşıldığından Kat Mülkiyeti Kanununun ek 1. maddesi hükmü uygulanamıyacağı
cihetle müddeabih miktarı gözönünde bulundurularak davaya genel hükümler
dairesinde bakılması gerekirken dava dilekçesinin görev yönünden reddi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun
428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde
temyiz edene iadesine, 14.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA