kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1997/1604 E., 1997/2057 K.

TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN TAPU DIŞI SATIŞI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
7.Hukuk Dairesi


Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen
hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin yasal süresinde
olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği
görüşüldü:
Kadastro sırasında dava ve temyiz konusu 96 parsel sayılı 10200
metrekare ve 97 parsel sayılı 15800 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar tapu
kaydına dayanılarak Halit ve Ethem adlarına tesbit edilmiştir.
İtirazları kadastro komisyonunca reddedilen Hamza ve Mehmet
tapu dışı satın almaya ve zilyetliğe dayanarak 97 sayılı parsel hakkında;
Arif ise aynı nedenlerle 96 sayılı parsel hakkında dava
açmışlardır. Mahkemece davaların reddine, taşınmazların davalı taraf adına
tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Mehmet ve Hamza ile
Arif mirasçısı Satılmış tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu 97 parsel sayılı taşınmazın tümü ile 96 parsel sayılı
taşınmazın keşif haritasında (A) harfi ile gösterilen kesiminin tesbite
dayanak yapılan ve davalı tarafın tutunduğu tapu kaydının kapsamında kaldığı,
96 sayılı parselin (B) harfi ile gösterilen kesiminin ise güneydeki kayalık
sınırı itibariyle değişebilir sınırlı olduğundan yüzölçümüyle geçerli bulunan
davalı tapu kaydının yüzölçümü dikkate alındığında tapu kaydının kapsamı
dışında bulunduğu belirlenmiştir. Hernekadar davacı tarafın taşınmaz üzerinde
önceki zilyetlerin zilyetliğinin eklenmesi suretiyle 30 yıldan fazla süreyle
taşınmazlara zilyet oldukları anlaşılmış ise de tapu kaydı 1949-1956 ve 1966
tarihlerinde kayden intikal gördüğüne göre hukuksal değerini korumaktadır. Bu
durumda tapu kaydı kapsamında kalan alanın davacı tarafca tapu dışı olarak
üçüncü kişilerden satın alma ve zilyetlik nedeni ile kazanılması mümkün
değildir. Bu nedenlerle davacı tarafın diğer temyiz itirazları yerinde
değildir. Ancak 16.6.1995 günlü keşif haritasında (B) harfi ile gösterilen
3000 metrekare miktarındaki taşınmaz bölümünün tapu kaydı kapsamı dışında
kaldığı anlaşıldığına göre bu kesimin zilyetlikle kazanılması mümkündür.
Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere göre (B) harfi ile gösterilen
bölüm üzerinde davacıların 30 yılı aşkın zilyet olduğu belirlenmiştir. Hal
böyle olunca 97 sayılı parselin tümü ile 96 sayılı parselin (A) harfi ile
gösterilen bölümünün davalı kayıt malikleri adına, 96 sayılı parselin keşif
haritasında (B) harfi ile gösterilen 3000 metrelik bölümünün ise zilyetleri
olan davacı taraf adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekir. Mahkemece
değerlendirmede yanılgıya düşülerek 96 sayılı parselin (B) harfi ile
gösterilen kesiminin de kayıt malikleri adına tesciline karar verilmesi
isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindedir.
SONUÇ: 97 sayılı parsel yönünden yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA- peşin alınan ilam harcının mahsubu
ile bakiye 179000 lira ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 96 parsel
yönünden yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
BOZULMASINA- 4.4.l997 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA