kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/3604 E., 2002/4054 K.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E :2002/3604
K :2002/4054
T : 23.05.2002



(1086 SY. HUMK. m. 193)

Dava, inanç sözleşmesine ve muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada taşınmazın dava tarihi itibariyle değeri 250.00.000 T.L olarak belirlendiğinden, değer yönünden görevsizlik kararı verilerek dosya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararı davacı vekiline 23.11.1999, davalı vekiline ise 27.11.1999 tarihinde tebliğ edilmiş; temyiz edilmediğinden 6.12.1999 tarihi itibariyle kesinleşmiştir.
Davacı vekilinin, kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yeniden dilekçe vermesi veya çağrı kağıdı tebliğ ettirmesi gerekirken bu süreyi geçirerek 13.1.2000 tarihli harçsız bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak dosyanın görevli mahkemeye sevkini istemiştir. Bu durumda, H.U.M.K.nun 193/3. ve son maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, harcı da verilmek suretiyle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığı halde yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarına atfen hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 23.5.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA