kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/3597 E., 2002/4903 K.

ALACAĞIN TEMLİKİ

İTİRAZ

MİRASCILAR HAKKINDA TAKİP

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3597
K. 2002/4903
T. 11.03.2002Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Temlik alacaklısı vekili tarafından takibin mirasçılara yöneltildiği ve kendilerine 163 örnek ödeme emri tebliğ edildiği görülmektedir. Noterlikçe düzenlenen 06.11.2001 tarih ve 21007 yevmiye numaralı temlik belgesi Borçlar Kanununun 162 ve sonraki maddelerine uygun olarak tanzim edilmiş olup, alacaklı, temlik yoluyla kazandığı icra dosyasındaki alacağını takibe devam edebilir. Bu nedenle, kambiyo senedindeki hakkın ciro ile temlik alacaklısına intikali söz konusu olmadığından ve temliknameye dayanılarak takibe devam edildiğinden Merciin aksine gerekçesi yasaya uygun bulunmamaktadır. Ayrıca, İİK’ nun 53. maddesi gereğince mirasçılar hakkındaki takip, ilk takibin devamından ibaret bulunduğu için mirasçılara ödeme emri çıkarılmamak, takibin kendilerine karşı devam ettirilmesi dileğinin tebliği ile yetinilmek gerekir. Buna rağmen ödeme emri çıkarılması halinde mirasçılar murisin ölümünden önceki ve kesinleşmiş işlemlere karşı murisin itiraz hakkı bulunmadığı sürece itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı, mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği, imhal, itfa, zamanaşımına (İİK’ nun 71. maddesine) benzer itirazlar olabilir.
O halde mirasçıların başvurusu yukarıdaki ilkelere göre incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA