kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10948 E., 1996/12514 K.

AHLAKA AYKIRILIK

KANUNA AYKIRILIK

MİRAS

VASİYET

VASİYETNAMENİN İPTALİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10948 96/12514

Y A R G I T A Y İ L A M I

28.11.1996

Özet:Mücerret vasiyet lehtarı ile murisin gayri resmi karı koca hayatı
yaşamaları vasiyetnamenin iptali sebebi olamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Murisin yaptığı vasiyetname ile davalıya muayyen mal vasiyetinde
bulunmuş olup mücerret davalı ile murisin gayri resmi karı koca hayatı
yaşamaları vasiyetnamenin iptali için yeterli sebep değildir. Bu yön
gözetilmeden vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
S O N U Ç :Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple
BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer
olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla
karar verildi. 28.11.1996MUHALEFET ŞERHİ

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle murisin davalı ile metres hayatı yaşamakta olmasına
vasiyetnamesinin evlilik bağına aykırı düşen bu ilişkilerinin devamı amacı
ile yapıldığının aşikar bulunmasına toplanan delillerden bu tasarruftan
davalının da haberdar olduğunun anlaşılmakta olmasına ve bu hali ile
vasiyetname “doğrudan doğruya .. ahlaka mugayir olması” (MK. 499/I-3)
sebebiyle iptal edilmesinde bir yanlışlık görülmemesine göre karar
Onanmalıdır.
Bozmaya katılmıyorum.

Başkan

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA