kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1995/7830 E., 1995/8711 K.

İŞTİRAK

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET

İŞTİRAKİN ÇÖZÜLMESİ

MİRAS

MİRAS PAYININ TEMLİKİ

MİRASIN TAKSİMİ

ŞEKİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

E:95/7830
K:95/8711
T:13.9.1995

Özet:Miras Yolu ile intikal eden malda istirak çözülmüş ve müştereken
tapu siciline tescil edilmişse o mal artık tereke mal olmaktan çıkar ve
Medeni Kanunun 611. maddesinde gösterilen biçimde taksime konu olamaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava konusu taşınmaz mal 9.12.1991 tarihinde iştirak çözülerek
taraflar adına tapu siciline tescil edilmiş tereke malı olmaktan çıkarılmış
ve bu tarihten itibaren müşeterek mal haline dönüşmüştür. Medeni Kanunun 611.
maddesi uyarınca mukavele ancak tereke malı vasfını muhafaza eden mallar
hakkında yapılabilir. 13.4.1993 tarihinde yapılan sözleşme bu sebeple geçerli
olmadığı gözetilmeden davanın kabulü ile tescile karar verilmesi doğru
görülmemiştir.

S O N U Ç : Hükmün açıklanan sebeple BOZULMASINA, sair yönlerin
şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13.09.1995

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA