kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/4496 E., 1996/5542 K.

İLK İTİRAZ

TEBLİGAT

TEBLİĞ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas Karar
96/4496 96/5542
24.5.1996

Özet:Tebligat belgesine yazılacakların bazılarının yazılmamış olması,
ilk itiraz olarak ortaya konmuşsa hadise şeklinde incelenip, iptal ve
yenisinin tebliğine karar verilebilir.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün;
Dairenin 30.10.1995 gün ve 10624-11230 sayılı ilamiyle bozulmasına karar
verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak
okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.
Aksine açık hüküm bulunmadığı hallerde, her davada duruşma açılması
zorunludur. (HUMK md. 73) Hakimin iddia ve savunmalarını bildirmeleri için
tarafları duruşmaya çağırması gerekmektedir. Ancak tarafların mutlaka
duruşmaya katılma zorunluluğu da yoktur. Basit usulün uygulandığı davalarda
(HUMK md. 507-511) taraflara gönderilecek davatiye üzerine, delil olarak
ibraz edilecek belgelerin ve diğer delillerin belirtilen günde mahkemeye
verilmesi, aksi takdirde yargılamanın yoklukta yapılarak karar verileceği
(HUMK md. 509-510) yazılı usulün uygulandığı davalarda da, tarafların belirli
günde hazır bulunmaları, gelmemeleri halinde tahkikata yokluklarında devam
edileceğinin yazılması gerekmektedir. (HUMK md 213)
Taraflara çıkarılacak (çağrı kayıdına) davetiye üzerine nelerin
yazılacağını tebligat yasasının 9 ve tüzüğün 11-12 maddelerinde göstermiştir.
9/4 numaralı bentte, (Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci
icabeden sair hususlar) ibaresine yer verilmiştir. Açıklandığı gibi özel
kanunlarda ve usul kanununda davetiyeye yazılması öngörülen hususların da
buraya dercedilebileceği vurgulanmıştır. İşte Hukuk Usulü Muhakemeleri
Yasasının 213, 509 ve 510 maddesindeki özel meşruhat da, tebligat yasasında
ifadesini bulan sair hususlardandır.
Davetiyeler üzerinde bulunması gereken hususlardan bazılarının
olmaması yahut eksik yazılması ancak taraflarca ilk itiraz olarak ileri
sürülebilir. (HUMK md. 187/7) Bu konu taraflarca ilk itiraz olarak ileri
sürülmediği takdirde hakim kendiliğinden dikkate alamaz. İleri sürülmüş
olması halinde ise hadise seklinde incelenmesi (HUMK. md. 222-225) talebin
yerinde görülmesi halinde, davetiyenin iptaline ve yeniden usulüne uygun
davetiye gönderilmesine karar verilmesi gerekir, davalının kendisine yapılan
tebligatta eksiklik bulunduğuna dair herhangi bir itirazı yoktur. Bu yön
gözetilmeden yazılı gerekçe ile kararın bozulması yerinde değildir.
Açıklanan sebeple davacının karar düzeltme isteğinin kabulü ile
dairemizin 30.10.1995 gün ve 10624/11230 sayılı bozma kararımızın
kaldırılması gerekmiştir.
2-İşin esasının incelenmesine gelince;
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde
bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Hukuk Usülü Muhakemeleri Yasasının 440-442 maddeleri gereğince
davacının karar düzeltme isteğinin kabulüne dairemizin bozma kararının
kaldırılmasına hükmün ise ikinci bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,
aşağıda yazılı onama harcının davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın
mahsubuna oybirliğiyle karar verildi. 24.5.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA