kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/4441 E., 1996/5137 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI

TESCİL KARARI İÇİN BEDELİN BANKAYA YATIRILMASI

TRAMPA

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/4441 1996/5137

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde Kamulaştırma Kanununun 17. maddesine göre tescil
istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm duruşmalı
olarak davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup, duruşma isteminin miktar nedeniyle reddinden sonra
gereği düşünüldü:
Dava konusu taşınmaz, kıymet takdiri yapılarak 9.10.1975 tarihli
kararla kamulaştırılmış, gerekli tebligat yapılmış (ihtilafsız bedel
yatırılmadan) bunun üzerine davalı taşınmaz maliki bedel artırım davası
açmış, ancak belediyenin trampa teklifini kabul ettiğini beyan ederek davadan
vazgeçmiş, trampa işlemi de gerçekleşmemiştir.
Davacının 6.1.1993 tarihinde, önceden bankaya yatırmadığı ihtilafsız
bedeli bu defa bankaya yatırarak açtığı 16. maddeye göre tescil davası
mahkemece reddedilmiş, buna ilişkin karar Dairenin 12.9.1994 gün ve 1994/9487
Esas-10182 Karar Sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir. Davacı idare bu
defa aynı taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 17. maddesine dayanarak tescilini
istemiştir.
Kamulaştırmadan sonra, davalının açtığı bedel artırımı davasından
vazgeçmesinin nedeni olan 980/914 sayılı belediye encümeni kararında,
kamulaştırılan yerin belediyeye ait başka bir taşınmazdan pay verilmek
suretiyle trampa edilmesi kabul edilmiş, bu suretle takdir edilen ihtilafsız
bedel dahi o tarihte bankaya peşin yatırılmamış bulunduğundan, kamulaştırma
tamamlanmış sayılamayacağı cihetle, işlemin geçirdiği safahat itibariyle o
tarihte takdir edilen değerin 6.1.1993 tarihinde bankaya yatırılarak
9.10.1975 tarihindeki kamulaştırma kararına geçerlik sağlanamaz ve buna
dayanarak tescil istenemez. Esasen 16. maddeye göre önceden açılan tescil
davası dahi bu gerekçe ile reddedilmiş bulunduğundan karar doğrudur.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, fazla alınan temyiz peşin harcının istek
halinde temyiz edene iadesine, 21.5.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA