kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 1996/299 E., 1996/681 K.

BORÇ OLMAYAN ŞEYİN ÖDENMESİ

İSTİRDAT DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1996/299
K. 1996/681
T. 5.2.1996


ÖZET : Davacı, icra takip dosyasına değil, haricen ödemede bulunduğuna göre,
dava, İİK.nun 72. maddesinde anlatımını bulan istirdat davası değil, BK.nun
62. maddesine dayılı bir dava olup, takip edilen icra takibi nedeniyle davalı
lehine doğmuş bir ücreti vekalet alacağı olmadığının kabulü ile mahkemece
işin esasının incelenmesi gerekir.

(818 s. BK. m. 62) (2004 s. İİK. m. 72)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce
verilen 28.9.1995 tarih ve 106-224 sayılı hükmün temyizen tetkiki davacı
tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış
olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı; davalı banka şubesinden, tohumluk, hayvancılık, yem ve gübre kredisi
olarak (32.000.000) TL. kredi aldığını, kredi borçları nedeniyle aleyhine
girişilen icra takibinin itirazı üzerine durduğıunu, ancak mali sıkıntı ve
çaresizliğinden istifade ile kendisinden mevcut borcunun üzerinde
(20.000.000) TL. fazla para tahsil edildiğini ileri sürerek, bu meblağın
faizi ile istirdadını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında; davacıdan borçlarının tahsil edildiğini savunarak,
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan delillere, bilirkişi raporlarına nazaran, davalının
borcunun icra takibi ve dosyasına değil, haricen ve kendi isteği ile ödediği,
bu nedenle İİK.nun 72. maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı, davalının
vekalet ücretini asıl alacak içinde aldığı, bunun usul ekonomisine uygun
olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı bankadan kullandığı krediler ve bu kredilerden doğan borçları sebebiyle
davacı aleyhine bankaca girişilen icra takibi durmuş ve itirazın iptali
yönünde girişimde bulunulmamıştır. İcra takip dosyası bilahare takipsizlik
nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. Davacı ise, bu icra takibi nedeniyle
davalının hak etmediği halde ücreti vekalet tahsil ettiğini ileri sürerek,
istirdadını talep etmiştir. Davacı, icra takip dosyasına değil haricen
ödemede bulunmuştur. Bu durumda, dava, İİK.nun 72. maddesinde ifadesini bulan
istirdat davası değil, BK.nun 62. maddesine dayalı bir dava olup, takip
edilen icra takibi nedeniyle banka lehine doğmuş bir ücreti vekalet alacağı
olmadığının kabulü ile mahkemece işin esası incelenmek gerekirken, yazılı
olduğu şekilde davanın reddi doğru olmamıştır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına
(BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene
iadesine, 5.2.1996 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA