kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
18. Hukuk Dairesi 2011/1992 E.N , 2011/3184 K.N.

İlgili Kavramlar

ANA YAPININ HARAPP OLMASI
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERDİRİLMESİ

İçtihat Metni

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, anataşınmazın harap olması nedeniyle üzerinde kurulu kat mülkiyetinin sona erdirilerek paylı mülkiyete dönülmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden özellikle tapu kaydı içeriğinden; dava konusu taşınmazın üzerinde 1970 yılında kat mülkiyeti kurulduğu, toplam altı bağımsız bölümden oluştuğu ve üç malikinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 47. maddesinin birinci fıkrasına göre anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Somut olayda, alınan bilirkişi raporu içeriğine göre; dava konusu anayapının bağımsız bölümler ve ortak alanlar da dahil olmak üzere güçlendirme projesi hazırlanarak onarımının yaptırılabileceği anlaşılmış, Belediye İmar Müdürlüğünün 24.08.2010 gün 13 sayılı kararı ile iç tadilat yapılmasına izin verildiği görülmüştür. Buna göre kat mülkiyetinin sona erdirilmesi için gerekli anayapının tümüyle harap olması koşulu gerçekleşmemiş olup, Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi gereğince kat malikleri anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece saptanması halinde bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması için malik muvafakatı da aranmayacağı gibi güçlendirme için gerekli giderler ve yapılacak işlerden tüm kat maliklerinin sorumlu olacağı da dikkate alınmadan, davalı T…. K……'a verilen süre içinde gereğini yerine getirmediği gerekçesiyle ana yapının tümüyle harap olduğunun kabulü ile kat mülkiyetinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA