kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İSTANBUL MAKİNE DÖKÜM A.Ş. - TÜRKİYE


İçtihat Metni

İSTANBUL MAKİNE DÖKÜM A.Ş. - TÜRKİYE

2.DAİRE

(Başvuru no:45373/04)

Kararın Özet Çevirisi

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ: 18 Mart 2008

OLAYLAR

Başvuran İstanbul Makine Döküm A.Ş. Türk hukukuna bağlı ticari bir şirkettir. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Başvuran AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından Y. Baysal tarafından temsil edilmektedir.

Taraflarca aktarıldığı haliyle dava olayları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Başvuran, bazı banka çekleriyle ilgili olarak 10 Haziran 1998 tarihinde bir istirdat davası açmıştır.

İstanbul Ticaret Mahkemesi başvuranın talebini şahıs bakımından (ratione personae) bağdaşmaz olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.

Yargıtay 22 Ocak 2001 tarihinde sözkonusu kararı bozarak ilk derece mahkemesine geri göndermiştir.

Ticaret mahkemesi 28 Haziran 2001 tarihinde başvuranın talebini haklı bulmuştur.

Yargıtay 1 Ekim 2002 tarihinde olay hatası yapıldığı gerekçesiyle kararı bir kez daha bozmuştur.

Ticaret mahkemesi, Yargıtay ilamına uyarak 16 Aralık 2004 tarihinde başvuranın talebini reddetmiştir.

Yargıtay 10 Nisan 2006 tarihinde bu kararı onamıştır.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 6. maddesine atıfta bulunan başvuran yargılama süresinin uzunluğundan şikayetçi olmaktaydı. Başvuran ayrıca, yargılama süresine ilişkin olarak itirazda bulunabilmek için Türk Hukukunda bir başvuru yolu olmadığı cihetle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini iddia etmekteydi. Başvuran bu hususta AİHS'nin 13. maddesine atıfta bulunmaktaydı.

HUKUK

AİHM, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, İstanbul Makine Döküm A.Ş.'ye karşılıksız olarak 1.500 Euro (bin beş yüz Euro) tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini beyan ederim

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözümünü teşkil edecektir."

AİHM, başvuran tarafça imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda belirtilen başvurudan kaynaklanan davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, İstanbul Makine Döküm A.Ş.'ye karşılıksız olarak 1.500 Euro (bin beş yüz Euro) tutarında bir ödeme yapmaya hazır olduğunu not ederim.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Bu teklifi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorum. Davanın nihai olarak çözüme ulaştığını bildiririm."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. AİHM, bu çözümün, Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, ayrıca, başvurunun incelenmesine devam edilmesini haklı kılacak kamusal nitelikte hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37/1 maddesi in fine). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 / 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA