kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
UMUT BULMUŞ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE


İçtihat Metni

UMUT BULMUŞ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE

2.DAİRE

(Başvuru no:2778/03)

Kararın Özet Çevirisi

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:27 Mart 2008

OLAYLAR

Başvuranlar Emine Bulmuş, Arzu Bulmuş, Suna Bulmuş ve Umut Bulmuş Türk vatandaşları olup sırasıyla 1964, 1982, 1986 ve 1984 doğumludurlar. Başvuranlar Aydın'da ikamet etmektedirler. Başvuranlar Aydın Barosu avukatlarından C. Demirkaya tarafından temsil edilmektedirler.

Birinci başvuranın eşi ve diğer başvuranların babası olan Hıdır Bulmuş,1992 yılında bir inşaat şantiyesinde işçi olarak çalıştığı sırada iş kazası geçirmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Hıdır Bulmuş'un bu kaza nedeniyle tam iş göremez hale geldiği kanaatine varmıştır.

Hıdır Bulmuş ve başvuranlar 13 Temmuz 1992 tarihinde Söke Asliye Hukuk Mahkemesi önünde işveren aleyhinde bir tazminat davası açmışlardır.

Hıdır Bulmuş 20 Aralık 1992 tarihinde vefat etmiştir. Başvuranlar davayı onun adına devam ettirmişlerdir. Başvuranlara ayrıca SSK tarafından bir aylık bağlanmıştır.

Altmış iki duruşma yapan Mahkeme beş defa bilirkişi incelemesi yaptırmıştır.

SSK tarafından ödenen miktarları göz önünde bulunduran Mahkeme işvereni başvuranlara başvurunun mahkemeye yapıldığı tarihten itibaren yasal gecikme faizi işletilmek suretiyle maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

Bu karar 1 Nisan 2002 tarihinde Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı 12 Haziran 2002 tarihinde başvuranlara tebliğ edilmiştir.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 6/1 maddesine atıfta bulunan başvuranlar mevcut davadaki yargılama süresinden şikayetçi olmaktaydılar.

Ayrıca 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesine atıfta bulunan başvuranlar, mahkeme tarafından hükmedilen meblağın her şeyden önce yetersiz olduğundan ve yasal faiz oranının sözkonusu dönemdeki enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle tüm değerini yitirdiğinden şikayetçi olmaktaydılar.

HUKUK

AİHM, Hükümet temsilcisinden izleyen beyanı almıştır:

" Aşağıda imzası bulunan ben Hüsrev Ünler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, karşılıksız olarak Emine Bulmuş, Arzu Bulmuş, Suna Bulmuş ve Umut Bulmuş'a ortaklaşa 9.000 Euro (dokuz bin Euro) tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini beyan ederim. Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözümünü teşkil edecektir."

AİHM, başvuran tarafça imzalanan aşağıdaki beyanı almıştır:

" Aşağıda imzası bulunan ben C. Demirkaya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, karşılıksız olarak Emine Bulmuş, Arzu Bulmuş, Suna Bulmuş ve Umut Bulmuş'a ortaklaşa 9.000 Euro (dokuz bin Euro) tutarında bir ödeme yapmaya hazır olduğunu not ederim.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Bu teklifi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorum. Davanın nihai olarak çözüme ulaştığını bildiririm."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. AİHM, bu çözümün, Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, ayrıca, başvurunun incelenmesine devam edilmesini haklı kılacak kamusal nitelikte hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37/1 maddesi in fine). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 / 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA