kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İRFAN BAYR

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKI
HAKKANİYETE UYGUN BİR TATMİN

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ DAİRE
ÇİÇEK VE ÖZTEMEL VE DİĞER 6 DAVA - TÜRKİYE (74069/01, 74703/01, 76380/01, 16809/02, 25710/02, 25714/02 ve 30383/02 no'lu başvurular)

KARAR
STRAZBURG
3 Mayıs 2007

Bu karar AİHS'nin 44 § 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Ancak, şekle ilişkin değişiklik yapılabilir.

USUL

Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") 34. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan yedi başvurudan (no. 74703/01, 74069/01, 76380/01, 16809/02, 25710/02, 25714/02 ve 30383/02) kaynaklanmaktadır. 74703/01 no'lu başvuru Abbas Baran, Bayram Ceylan, Mehmet Cihat Aydın, Ali Ağın, Mustafa Yağmur, Hasan Buğa, Fuat Albayrak, Ahmet Hüseyinoğlu, Enver Askan ve Hamdusela Ekinci adlı on kişi tarafından yapılmıştır. 74069/01 no'lu başvuru İnayetÇiçek ve Necat Öztemel tarafından, geri kalan başvurular ise Nusret Atlı (no. 76380/01), Musa Narin (no. 16809/02), Şaban Canpolat (no. 25710/02), Mehmet Fikri (no. 25714/02) ve Salih Kömekçi (no. 30383/02) tarafından yapılmıştır.

OLAYLAR

DAVA OLAYLARI

Başvuranların tümü Diyarbakır'da yaşamakta olan Türk vatandaşlarıdır.

Mayıs 1999'da başvuranlar çalışmakta oldukları Diyarbakır Sur Belediyesi tarafından işten çıkarılmışlardır.

Başvuranların tümü Diyarbakır İş Mahkemesi'nde bir dava açarak ödenmemişmaaşlarını, işten çıkarma ve kıdem tazminatlarını ve diğer maddi haklarını talep etmiştir. Mahkeme 11 Kasım 1999 tarihinde lehte karar vererek belediyenin masraflar ve Haziran 1999'dan beri işleyen yasal faiz dahil aşağıdaki miktarları ödemesine karar vermiştir:

i. Abbas Baran'a 915,737,870 TL;
ii. Bayram Ceylan'a 880,824,998 TL;
iii. M. Cihat Aydın'a 1,062,932,278 TL;
iv. M. Ali Ağın'a 911,348,350 TL;
v. Mustafa Yağmur'a 1,111,150,000 TL;
vi. Hasan Buğa'ya 935,170,454 TL;
vii. Fuat Albayrak'a 833,474,812 TL;
viii. Ahmet Hüseyinoğlu'na 1,078,451,254 TL;
ix. Enver Askan'a 1,021,383,958 TL;
x. Hamdusela Ekinci'ye 905,829,494 TL;
xi. İnayet Çiçek'e 1,000,000,000 TL;
xii. Necat Öztemel'e 999,717,000 TL;
xiii. Nusret Atlı'ya 781,245,000 TL;
xiv. Musa Narin'e 1,111,150,000 TL;
xv. Şaban Canpolat'a 863,345,000 TL;
xvi. Mehmet Fikri Yıldırım'a 27,113 TL; ve
xvii. Salih Kömekçi'ye 956,675,582 TL.

İtiraz olmadığı için karar 19 Kasım 1999 tarihinde kesinleşmiştir. Müteakip aylarda başvuranlar belirtilen miktarları alabilmek için icra takibi başlatmışlardır. Çabaları sonuç getirmeyince mahkeme kararının uygulanması için devreye girmesini Diyarbakır Valiliği'nden talep etmişlerdir. Valilik, zararlarının tazmin edilmesi için belediyeden talepte bulunduklarını başvuranlara bildirmiştir. Ancak mali yetersizlikleri nedeniyle belediye ödeme yapmamıştır.

Somut başvuruların yapıldığı tarihte mahkemenin tespit ettiği miktarlar ödenmemişti. Ancak bu arada belirtilen tarihlerde aşağıdaki başvuranlar ile belediye arasında dostane çözüme varılmıştır:

i. Abbas Baran - 17 Ocak 2005;
ii. Mustafa Yağmur - 25 Aralık 2003;
iii. Hasan Buğa - 28 Aralık 2001;
iv. Hamdusela Ekinci - 21 Kasım 2005;
v. İnayet Çiçek - 11 Aralık 2003;
vi. Necat Öztemel - 23 Aralık 2003;
vii. Nusret Atlı - 21 Kasım 2005;
viii. Musa Narin - 20 Mayıs 2003; ve
ix. Mehmet Fikri Yıldırım - 14 Şubat 2002.

Diğer başvuranlarla anlaşmaya varılmamıştır. Ne var ki belediye yerel icra dairesinin ilgili hesabına kısmi miktarlar yatırmış, daha sonra bunların bazı başvuranlara ödenmesi sağlanmıştır.

9 Kasım 2004 tarihinde yetkililer ile başvuranların temsilcisi Sedat Çınar arasında işmahkemesinin kararıyla tespit edilen ödenmemiş yasal miktarlara ilişkin olarak bir anlaşmaya varılmış, Çınar iş davalarında başvuranları temsili bağlamında tüm hak ve taleplerinden vazgeçmiştir.

28 Mart 2005 tarihinde Salih Kömekçi, Ahmet Hüseyinoğlu ve M. Cihat Aydın kıdem tazminatlarının ödenmesi için belediyeden yeni taleplerde bulunmuşlardır.

HUKUK

Hem olaylar hem de hukuk açısından benzer olmaları itibariyle Mahkeme başvuruların birleştirilmesini uygun bulmaktadır.

I. BAŞVURANLARIN MAĞDURİYET DURUMU

Hükümet, başvuruların yapılmasından sonra belediyenin başvuranları ödenmemişmiktarları almaya davet etmiş olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak başvuranlardan dokuzu belediyeyle dostane çözüm sağlamıştır. Teklifi reddetmelerine rağmen diğer başvuranların alacakları da yerel icra dairesindeki hesapta tutulmuştur. Bu nedenle Hükümet başvuruların kayıttan düşürülmesini Mahkeme'den talep etmiştir.

Başvuranlar ihtilaf konusu protokollerin mali yetersizlikleri nedeniyle yapılmışolduğunu ve yatırılan miktarların sadece kısmi ödemeleri teşkil ettiğini savunmuştur.

Mahkeme, belediyenin Abbas Baran, Mustafa Yağmur, Hasan Buğa, Hamdusela Ekinci, İnayet Çiçek, Necat Öztemel, Nusret Atlı, Musa Narin ve Mehmet Fikri Yıldırım ile anlaşma imzalamış olduğunu gözlemler.

Anlaşmalar başvuranların belli bir miktar toplu ödeme karşılığında ödenmemiş tazminat alacakları, hakları ve masraf, harcama ve avukatlık ücretleri gibi diğer miktarlardan vazgeçmelerini şart koşmuştur. Ayrıca bu başvuranlardan üçü; Mustafa Yağmur, Hamdusela Ekinci ve Nusret Avcı aynı zamanda AİHM önündeki somut başvurularıyla bağlantılıpotansiyel hak ve taleplerinden vazgeçmiştir.

Mahkeme, taraflar arasında varılan dostane çözümlerin görülmekte olan başvurulara önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme daha önce benzer davalarda, şikâyetlerinin sadece ödemenin yapılmamasına dayanması halinde, anlaşma imzalayıp ilgili miktarları alan başvuranlar için sorunun çözüme kavuştuğunu tespit etmiştir (Yıldırım ve Durman - Türkiye, no. 49507/99; Bilgin - Türkiye, no. 69821/01; Şahin - Türkiye, no. 33902/02). Sözkonusu dokuz başvuranla ilgili olarak Mahkeme, yerleşmiş içtihadından uzaklaşmak için sebep görmemektedir. Mahkeme, anlaşma imzalayıp ilgili miktarı alan başvuranların imzalamış oldukları anlaşma hükümleri gereğince 1 no'lu Protokolün 1. maddesinin ihlalinden mağdur olarak değerlendirilemeyecekleri kanaatindedir.

Ne var ki bu muhakeme Mahkemenin sözkonusu başvuruların tamamını kayıttan düşürmesini gerektirmez. Yukarıda bahsedilen davalar sadece 1 no'lu Protokolün 1. maddesi kapsamındaki şikâyetlerle ilgiliydi. Bu yüzden anlaşmalarla çözülen "sorun" "mali varlıklardan yoksun bırakılma" şikâyeti idi. Ödenmemiş miktarların ödenmesi nakdi sorunlara yeterince çözüm getirirken ayrı olarak belirtilen diğer şikâyetler devletin bunları çözmek için ek tedbirler getirmemesi halinde çözümsüz kalacaktır.

Bu bağlamda Mahkeme başvuranların aynı zamanda AİHS'nin 6. maddesine atıfla yetkililerin iş mahkemesinin kararlarını oldukça uzun bir süre içinde uygulayamamışolmasından şikâyetçi olduklarını kaydeder. Bununla birlikte dava dosyasında Hükümetin sözkonusu mağduriyeti ayrıca gidermiş olduğunun herhangi bir belirtisi bulunmamasınıdikkate alır. Bu nedenle Mahkeme somut dava ile ilgili haklarından feragat eden başvuranların haklarını zımnen korumuş olanlardan ayrılması gerektiği kanaatindedir. Mustafa Yağmur, Hamdusela Ekinci ve Nusret Atlı, feragatname hükümleri çerçevesinde başvurularından açıkça vazgeçmek istediklerini bildirdiklerinden Mahkeme, anlaşmaların mağduriyet durumlarını tamamen ortadan kaldırdığı görüşündedir. Buna göre Mahkeme sözkonusu üç başvuranın davalarının AİHS'nin 37 § 1 (b) maddesi uyarınca kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Ancak Abbas Baran, Hasan Buğa, İnayet Çiçek, Necat Öztemel, Musa Narin ve Mehmet Fikri Yıldırım ile ilgili olarak Mahkeme mağduriyet durumlarının sadece 1 no'lu Protokolün 1. maddesi kapsamında kalktığı görüşündedir. 6. madde kapsamındaki şikâyetleri esas hakkında ayrı bir inceleme gerektirmektedir (bkz. üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, Guerrera ve Fusco - İtalya, no. 40601/98).

Son olarak kalan başvuranlar için yerel icra dairesinin hesabına yatırılan miktarlara ilişkin olarak Mahkeme sözkonusu miktarların iş mahkemesinin kararlarını tamamen karşılamadığını gözlemler. Bu miktarlar ana borçtan oluşuyordu; almaya hak kazanılan faiz ve mahkeme masraflarını içermiyordu. Bu nedenle miktarlar, iş ile ilgili alacakların geç ödenmesi ile ilgili iç mevzuata göre başvuranlara ödenmesi gereken miktarların altındadır. Bu nedenle Mahkeme, Bayram Ceylan, M. Cihat Aydın, M. Ali Ağın, Fuat Albayrak, Ahmet Hüseyinoğlu, Enver Askan, Şaban Canpolat ve Salih Kömekçi'nin halen AİHS'nin 6. maddesi ve 1 no'lu Protokolün 1. maddesinin ihlali yüzünden mağduriyet iddiasında olabileceklerini tespit etmiştir.

II. 1 NO'LU PROTOKOLÜN 1. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİİDDİASI

Başvuranlar, yetkililerin ilamlı alacakları ödememesinin mal-mülk dokunulmazlığıhaklarını ihlal etmiş olmasından şikâyetçi olmuştur. İlgili kısmı aşağıda verilen 1 no'lu Protokolün 1. maddesine atıfta bulunmuşlardır:

"Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygıgösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir."

A. Kabuledilebilirlik

Başvuranların artık mağdur olarak değerlendirilemeyecekleri görüşlerine ek olarak Hükümet, kabuledilebilirlikle ilgili aşağıdaki itirazları da dile getirmiştir.

İlk olarak Mahkemenin madde itibariyle yargılama yetkisi olmadığını ifade etmişledir. Hükümete göre AİHS ve Protokolleri ekonomik ve sosyal hakları korumamakta, 1 no'lu Protokolün 1. maddesi kıdem veya işten çıkarma tazminatı haklarını kapsamamaktadır.

Hükümet ayrıca başvuranların tüm iç hukuk yollarını tüketmemiş olduğunu savunmuştur. Türk hukukuna göre ilamlı alacakların ödenmemesi durumunda başvuranlar için birtakım seçenekler bulunduğunu ifade etmişlerdir. Mahkeme kararına uymadığı için belediyeye karşı dava açabilir, yürütmenin durdurulması gibi geçici çareler için yeni davalar açabilir veya gelecekte herhangi bir tarihte icra takibini devam ettirmelerini sağlayacak bir aciz vesikası için başvuru yapabilirlerdi. Ayrıca kimi başvuranlar herhangi bir icra takibi başlatmamışlardır.

Üçüncü olarak Hükümet iş mahkemesinin kararlarının geçerli olduğu, ancak belediyenin ilamlı borçları ödeyememesi nedeniyle 1 no'lu Protokolün 1. maddesi bağlamındaki şikâyetlerin açıkça dayanaktan yoksun olduğunu savunmuştur. Buna göre başvuranlar herhangi bir haktan yoksun bırakılmış olarak değerlendirilemez.

Son olarak Hükümet, Salih Kömekçi, Ahmet Hüseyinoğlu ve M. Cihat Aydın tarafından yapılan başvuruların adıgeçenler tarafından yeni talepler yapılmış olup iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabuledilmez olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Hükümetin yargı yetkisine ilişkin itirazı ile ilgili olarak Mahkeme, somut başvuruların, başvuranların AİHS bağlamında belli ekonomik ve sosyal haklara sahip olup olmadığısorusuyla ilgili olmadığını hatırlatır. Diyarbakır İş Mahkemesi davayı ulusal iş kanunu çerçevesinde ele almış ve başvuranların lehine çözmüştür. AİHM önündeki tek mesele işmahkemesi kararlarının uygulanmamış olmasının AİHS ve onun Protokolleri kapsamında sorun olup olmadığıdır.

Bu bağlamda Mahkeme tam yerleşmiş içtihadına göre 1 no'lu Protokolün 1. maddesi ve AİHS'nin 6. maddesinin ilamlı alacaklar için geçerli olduğunu hatırlatır. Buna göre Mahkeme yetkisine dair itirazı reddeder.

Hükümetin "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" itirazına ilişkin olarak Mahkeme, davasında başarıya ulaşıp devlete karşı icra kararı çıkarılmasını sağlamış olan şahsın bunun uygulanması için ilave yargı yollarına başvurmaya zorunlu tutulamayacağını hatırlatır (bkz. Metaxas - Yunanistan, no. 8415/02). Aynı konuda, başvuranlar AİHS'nin 35 § 1. maddesi gereği geçici bir çare ya da aciz vesikası aramaya veya dava açmaya zorunlu kılınmamıştır. Her halükârda, Hükümetin işaret ettiği çarelerden hiçbiri miktarların ödenmesi için yetkililere baskı yapılması konusunda başvuranlara başarı umudu vermemiştir.

Sonuç olarak Mahkeme iç hukuk yollarının tüketilmediği yönündeki ön itirazı reddeder.

Hükümetin üçüncü ön itirazına ilişkin olarak Mahkeme, iş mahkemesinin kararlarının geçerli olmasının buradaki şikâyetlerle ilgisi bulunmadığını gözlemler. Şikâyetler mahkeme kararlarının geçersiz olması sorunuyla değil, yetkililerin bağlayıcı kararları uygulamamasıyla ilgilidir. Buna göre Mahkeme başvuranların haklarından yoksun bırakılmadığı görüşünü de reddeder.

Son olarak Mahkeme dava dosyasından Salih Kömekçi, Ahmet Hüseyinoğlu ve M. Cihat Aydın'ın, diğer başvuranlar gibi iş mahkemesinin kararlarının 19 Kasım 1999 tarihinde kesinleşmesiyle birlikte tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olduğunu tespit etmiştir. Ödenmemişborçların tahsili için yapmış oldukları yeni talepler tüketilmesi zorunlu tutulan doğal ve etkili hukuk yolları değildir.

Söylenenler ışığında Mahkeme belediye ile dostane çözüm anlaşması yapmamış olan başvuranlar tarafından yapılan başvuruların esas hakkında bir inceleme gerektirdiği ve bunların kabuledilmez olarak ilanı için gerekçe bulunmadığına karar verir.

B. Esas

Mahkeme, icrasının mümkün olduğu yeterince tespit edilmiş ise bir "alacağın" 1 no'lu Protokolün 1. maddesi bağlamında "mülkiyet" teşkil edebileceğini hatırlatır (bkz. Stran Grek Refineries ve Stratis Andreadis - Yunanistan, A Serisi no. 301-B).
Diyarbakır İş Mahkemesi'nin Kasım 1999'daki kararları başvuranların genel olarak devletten destek alma haklarını değil, icra edilebilir alacakları bulunduğunu tespit etmiştir. Temyiz edilmediği için karar kesinleşmiş, icra takibi başlatılmıştır. Belediye ile anlaşma sağlamamış olan başvuranların lehteki kararı uygulatmalarının mümkün olmayışı 1 no'lu Protokolün 1. maddesinin ilk paragrafının ilk cümlesinde belirtilen mal ve mülk dokunulmazlığı haklarına müdahale teşkil etmektedir.

Ulusal merciler, iş mahkemesinin kararlarına uymayarak başvuranların hakları olan parayı almalarını engellemiştir. Hükümet, bu müdahaleye karşılık makul mazeret sunmamıştır. Mahkeme mali yetersizliklerin böyle bir eksikliği haklı çıkaramadığıgörüşündedir (bkz. üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, Ambruosi - İtalya, no. 31227/96; Burdov - Rusya, no. 59498/00).

Bu nedenle Bayram Ceylan, M. Cihat Aydın, M. Ali Ağın, Fuat Albayrak, Ahmet Hüseyinoğlu, Enver Askan, Şaban Canpolat ve Salih Kömekçi açısından 1 no'lu Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiştir.

III. AİHS'NİN 6 § 1. MADDESİ

Başvuranlar aynı zamanda yetkililerin uzun bir süre iş mahkemesinin kararlarına uymamış olmasının ilgili kısmı aşağıda verilen AİHS'nin 6. maddesini ihlal etmesinden şikâyetçi olmuşlardır:

"Herkes, … medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar … konusunda karar verecek olan … bir mahkeme tarafından davasının … hakkaniyete uygun … görülmesini istemek hakkına sahiptir."

Mahkeme, 6 § 1 maddesinin herkesin medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili taleplerini mahkemeye götürme hakkını güvence altına aldığını hatırlatır. Bu şekilde mahkemeye erişim hakkının, yani hukuk mahkemelerinde dava açma hakkının bir yönünü oluşturduğu "mahkeme hakkı"nı somutlaştırır. Ancak bu hak, Sözleşmeci Devlet'in iç hukuk sisteminin kesin ve bağlayıcı bir mahkeme kararının bir tarafın zararına karşı işlevsiz kalmasıdurumunda aldatıcı olacaktır. 6 § 1. maddesinin davacılara tanınan -davaların adil, açık ve hızlı görülmesi- usul güvencelerini ayrıntılı olarak açıklayıp mahkeme kararlarının uygulanmasını güvence altına almaması düşünülemez. 6. maddenin yalnızca mahkemeye erişim ve davanın yürütülme şekli ile ilgili olduğu şeklinde yorumlamak Sözleşmeci Devletlerin AİHS'yi imzalarken güvence altına almayı üstlendikleri hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı durumlara yol açabilir. Bu nedenle tüm mahkemeler tarafından verilen kararların uygulanması 6. maddenin amacı bağlamında "davanın görülmesi"nin bir parçasıolarak görülmelidir (bkz. Hornsby - Yunanistan, Raporlar 1997-II).
Devlet yetkilileri ilamlı bir borcun ödenmemesine mali yetersizlikleri mazeret gösterme hakkına sahip değildir. Kararların yürütülmesindeki gecikme belli koşullarda haklıçıkarılabilir, ancak bu 6 § 1 maddesiyle korunan hakkın özüne halel getirecek şekilde olamaz (bkz. Mobiliare Safi - İtalya [BD], no. 22774/93). Somut davada başvuranların lehlerinde sonuçlanan karardan faydalanmaları Diyarbakır Sur Belediyesi'nin çektiği mali sıkıntılar gerekçesiyle engellenmemeliydi.

Mahkeme, Diyarbakır İş Mahkem

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA