kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
USUF KÜRKÇÜ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
Yusuf KÜRKÇÜ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 7109 / 02)

KARARIN ÖZETİ (DOSTANE ÇÖZÜM)
26 Eylül 2006

Mahkeme, 26 Eylül 2006 tarihinde J.P. Costa başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı vermiştir.

OLAYLAR

Başvuranlar Yusuf Kürkçü (I), Yusuf Kürkçü (II), Ayşe Kürkçü (Kökmen), Döne Kürkçü (Dönmez), Sultan Kürkçü (Gökçek), Mehmet Kürkçü, Hasan Çağlar, Dudu Çağlar (Pekşen), Memili Çağlar, Zeynep Çağlar, Mustafa Çağlar, Hüsne Çağlar, Bostan Kılınç, Kayber Kılınç, Hatice Kılınç (Çil), Hasan Kılınç, Fatma Kılınç (Arı), Seracettin Kılınç, Yılmaz Kılınç, Sultan Karaman, Hadice Karaman (Beyazıt), Hüsne Kürkçü, Döne Kürkçü, Hatice Kürkçü, Mehmet Kürkçü (I), Mehmet Kürkçü (II), Ayşe Kürkçü (I) ve Ayşe Kürkçü (II) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sırasıyla 1923, 1926, 1927, 1929, 1928, 1930, 1924, 1955, 1960, 1964, 1946, 1954, 1925, 1953, 1947, 1954, 1959, 1956, 1971, 1924, 1931, 1926, 1929, 1936, 1939, 1968, 1970 ve 1927 doğumludur.

Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Ankara Barosu avukatlarından A. Aktay ve M. Nerse tarafından temsil edilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) 24 Şubat 1993 tarihinde başvuranlara ait İskenderun'da bulunan arsayı otoyol yapımı nedeniyle kamulaştırmıştır. Hatay bilirkişi heyeti tarafından belirlenen tazminat taşınmazın İdareye devredildiği 17 Nisan 1996 tarihinde başvuranlara ödenmiştir.

İdare tarafından ödenen miktarı yetersiz bulan başvuranlar 4 Eylül 1997 tarihinde İskenderun Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kamulaştırma tazminatının artırılması için dava açmışlardır.

Mahkeme 29 Aralık 1997 tarihinde iki bilirkişi raporu ve tamamlayıcı raporlara dayanarak, 17 Nisan 1996 tarihinden itibaren hesaplanacak yıllık % 30 basit faiz oranıyla birlikte başvuranlara 63.249.200.000 TL. ek kamulaştırma bedeli ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay 24 Aralık 1998 tarihinde kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde hata yapıldığıgerekçesiyle İlk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Mahkeme 20 Aralık 1999 tarihinde Yargıtay kararına uygun olarak, taşınmazın İdareye geçtiği 8 Mayıs 1996 tarihinden itibaren Hatice Karaman'ın hak sahiplerine, 16 Ekim 1996 tarihinden itibaren ve 31 Aralık 1997 tarihine kadar hesaplanacak yıllık % 30 basit oranı ile birlikte Bestami Kürkçü ve Mustafa Kürkçü'nün hak sahiplerine ve sonraki dönem için uygulanacak % 50 oranındaki faizle birlikte başvuranlara 29.451.424.000 TL. ek kamulaştırma bedeli ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay 13 Nisan 2000 tarihli bir kararla temyiz başvurusunu reddetmiş ve İlk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

İdare 20 Temmuz 2001 tarihinde başvuranlara 101.490.650.000 TL. ek kamulaştırma bedeli ödemiş, 17 Nisan 1996 ve 31 Aralık 1997 tarihleri arasında % 30, 1 Ocak 1998-31 Aralık 1999 arası % 50 ve 1 Ocak 2000-20 Temmuz 2001 tarihleri arasında % 60 oranında yasal faizi eklemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, yetkililerin kendilerine geç ödeme yapması ve ödenen ek bedelin Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalması nedeniyle mülkiyet haklarına saygı gösterilmediğini iddia etmekte ve bu konuda AİHS'nin Ek 1 no'lu Protokolü'nün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedirler.

Başvuranlar aynı zamanda hukuki yargı sürecinin uzunluğunun AİHS'nin 6 § 1. maddesinde yer alan makul süre ile bağdaşmadığından şikayetçi olmaktadır.

HUKUKA DAİR

AİHM, 23 Ağustos 2006 tarihinde Hükümetin beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan 7109/02 no'lu başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından Yusuf Kürkçü ve isimleri yukarıda yer alan 27 diğer başvurana birlikte ex gratia 16.229 (on altı bin iki yüz yirmi dokuz) Amerikan Doları (20 Haziran 2006 tarihli kurla yaklaşık 12.888 Euro) tutarında ödeme yapmayı önermektedir.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranlar tarafından belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmamasıdurumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır".

AİHM, 4 Temmuz 2006 tarihinde başvuranların temsilcisi tarafından imzalanan beyanıalmıştır:

"Aşağıda imzası bulunan bizler Yusuf Kürkçü ve diğer 27 başvuran olarak Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere ex gratia 16.229 (on altı bin iki yüz yirmi dokuz) Amerikan Doları (20 Haziran 2006 tarihli kurla yaklaşık 12.888 Euro) tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not etmekteyiz.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerimizden vazgeçmekteyiz.

Davanın nihai sonuca ulaştığını beyan ederiz.

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fine maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verilip davanın kayıttan düşmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA